Registrácia sestier

Vážení členovia orgánov komory,

chcem Vás informovať o krokoch, ktoré podnikla komora v súvislosti so snahou zabezpečiť, aby všetky sestry a pôrodné asistentky neregistrované podľa zákona č. 578/2004 Z. z., tak urobili. Jedným z najkritickejších dôsledkov toho je, že sa vyhýbajú hodnoteniu sústavného vzdelávania. Dnes som zavesila nižšie uvedený oznam na portál, bol odoslaný každej sestre do mailovej schránky na portáli a najneskôr zajtra bude visieť aj na našej web stránke v činnosti komory.

Výška pokuty bola schválená na zasadnutí rady komory. Samotná pokuta je vo výške 300 €, 30 € tvorí manipulačný poplatok – s touto agendou bude spojených množstvo administratívnych úkonov (listy odídu s doručenkou do vlastných rúk plus všetky kroky v zmysle správneho poriadku, vymáhanie pokuty súdnou cestou atď.).

V súčasnosti sa to týka viac než 5 000 sestier. Momentálne sme v kancelárii komory zahájili práce v zmysle, že sme vybrali zo šanónov zložky všetkých sestier a pôrodných asistentiek, ktoré v registri figurujú ako neregistrované podľa zákona č. 578/2004 Z. z. Manuálne prezrieme zložku každej takejto sestry aby sa nestalo, že pokutu odošleme niekomu, kto oznámil, že povolanie už nevykonáva. Zároveň skontrolujeme obsah týchto zložiek s údajmi z registra. Našim cieľom je, aby sme museli pokutu udeliť čo najmenšiemu počtu sestier.

Prosím posuňte oznam medzi sestry – do zariadení, na nástenky, aby boli informované čo najviac. Takisto prosím informujte ambulantné sestry, ktoré sa často krát sťažujú na nedostatok informácií.


Ďakujem veľmi pekne!

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––OZNAM

Pokuta za nesplnenie povinnosti registrácie

Každý zdravotnícky pracovník, ktorý vykonáva svoje povolanie, musí byť registrovaný v príslušnej komore. Napriek skutočnosti, že zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti je účinný od 1.1.2005 a všetci zdravotnícki pracovníci registrovaní v príslušných komorách mali povinnosť do dvoch mesiacov od jeho účinnosti (t.j. do konca februára 2005) opätovne oznámiť príslušným komorám údaje do registra, viacero sestier a pôrodných asistentiek tak do dnešného dňa neurobilo. Komora niekoľko krát písomne aj prostredníctvom tlače vyzývala tieto sestry, aby si svoju povinnosť splnili, v niektorých prípadoch však bez výsledku.

Ide o sestry, ktoré majú potvrdenie o registrácii s dátumom starším ako 1.1.2005 (modrý papier).

Vyzývame týmto všetky sestry a pôrodné asistentky neregistrované podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, aby si túto svoju povinnosť bezodkladne splnili. Zároveň vyzývame všetky tie, ktoré už nevykonávajú povolanie, aby požiadali o zrušenie registrácie. Pokiaľ tak tieto sestry a pôrodné asistentky neurobia najneskôr do 15. novembra 2012, bude im odoslaný šek na zaplatenie pokuty vo výške 330 € za nesplnenie si povinnosti v zmysle § 82 ods. 4 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Pokuta je príjmom štátneho rozpočtu, nie komory.

S pozdravom
JUDr. Martina Bušniaková

riaditeľka kancelárie

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
Amurská 71
821 06 Bratislava

tel: +421 2 40 20 20 62
fax: +421 2 40 20 20 64
mobil: +421 908 677731
e-mail: busniakova@sksapa.sk
sksapa@sksapa.sk
web: www.sksapa.sk