ZP DȎVERA, a.s. - DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE V SÚVISLOSTI S ÚHRADOU ODKLADNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

Dôvera ZP, a.s. oznamuje všetkým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, že s účinnosťou od 1. októbra 2017 p r e s t a n e uhrádzať odkladnú zdravotnú starostlivosť poskytnutú dlžníkom. V praxi to znamená, že nepreplatí žiadne zdravotné výkony za odkladnú zdravotnú starostlivosť poskytnutú s dátumom ošetrenia po 1. septembri 2017 tým svojim poistencom, ktorí majú dlh na verejnom zdravotnom poistení.

Poskytovateľom zdravotnej starostlivosti bude aj naďalej uhrádzať neodkladnú zdravotnú starostlivosť poskytnutú dlžníkom, ktorú je potrebné vykazovať v súlade s Metodickým usmernením č. 5/1/2015 o spracovaní a vykazovaní zdravotných výkonov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti elektronickou formou.

V súlade s platnými zákonmi nárok na úhradu odkladnej zdravotnej starostlivosti nemajú poistenci, ktorí sú zaradení v Zozname dlžníkov. Dlžník má nárok len na úhradu neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Pre vylúčenie pochybností, ide o dlžníkov (poistencov), ktorí sú evidovaní v zozname dlžníkov a majú dlh na verejnom zdravotnom poistení. Títo dlžníci boli ZP Dôvera opakovane písomne upozornení na spomínaný dlh a boli vyzvaní k jeho úhrade.

V Zozname dlžníkov nie sú uvedení zamestnanci, za ktorých nezaplatil zdravotné odvody ich zamestnávateľ. Obmedzenie úhrady za zdravotnú starostlivosť sa na nich nevzťahuje podobne ako na dlžníkov, u ktorých to určuje zákon.
Zoznam dlžníkov, dostupný na internetovej stránke www.dovera.sk, je priebežne aktualizovaný a dlžníkov, ktorí dlh uhradia, ZP Dôvera zo zoznamu bezodkladne vymaže. Prehľad o tom, koľko dlžníkov je medzi ošetrenými pacientmi, sa nachádza na hlavnej stránke ZP v Elektronickej pobočke.