INFORMÁCIA PRE NÁVŠTEVY PACIENTOV PLATNÁ OD 24.06.2020

Aktuality Covid-19
 1. Návštevy pacientov sú povolené počas návštevných hodín lôžkových oddelení nemocnice, t.j. od 15:00 do 17:00 hod. počas pracovných dní a od 13:00 do 15:00 hod. počas víkendov a sviatkov.
 2. Pri návšteve pacienta vo vnútornom prostredí nemocnice si návštevník chráni dýchacie cesty rúškom.
 3. Každý návštevník je povinný pravdivo vyplniť tlačivo: Dotazník a čestné vyhlásenie pre návštevníkov pacientov (pandémia COVID-19).
 4. V rovnakom čase je možné pripustiť návštevu maximálne dvoch osôb u daného pacienta.
 5. Návšteva sa nepovoľuje osobám:
  • chorým alebo podozrivým z ochorenia COVID-19 a osobám podliehajúcim karanténnym opatreniam v súvislosti s ochorením COVID-19;
  • s príznakmi akútneho respiračného ochorenia a osobám s teplotou;
  • ktoré odpovedali pozitívne na niektorú z otázok uvedených v Dotazníku a čestnom vyhlásení pre návštevníkov pacientov (pandémia COVID-19), s výnimkou pozitívnej odpovede pri otázke o návrate v posledných 14 dňoch zo zahraničia, ak sa návštevník vracia z nerizikových krajín (aktualizovaný zoznam vydáva ÚVZ SR);
 6. Návštevy mimo návštevných hodín pustí vrátnik len po telefonickom povolení od príslušného slúžiaceho/ošetrujúceho lekára.
 7. Výnimky z týchto obmedzení môže vo výnimočných prípadoch hodných osobitného zreteľa, napr. posledná rozlúčka s umierajúcim pacientom, ak je možné zachovať platné epidemiologické predpisy, písomne udeliť primár daného oddelenia, alebo jeho zástupca.