Pracovná pozícia: primár oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny

Aktuality Kariéra

Riaditeľ Nemocnice s poliklinikou Brezno, n.o. vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie:

  • primár oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny NsP Brezno, n.o.

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, špecializácia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína, odborná spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorom zo špecializačných odborov alebo najmenej desaťročnú odbornú zdravotnícku prax, organizačné a riadiace schopnosti

Ponúkané výhody: stabilita pracovného miesta, nadštandardné mzdové ohodnotenie, možnosť ďalšieho odborného vzdelávania a profesionálneho rastu

Mzda: 2 329,90 € + osobné ohodnotenie

Predpokladaný termín nástupu: 01.06.2020

K žiadosti o účasť na výberovom konaní je potrebné doložiť: profesijný životopis, výpis z registra trestov, kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní a špecializácii

Prihlášku do výberového konania s požadovanými dokladmi zašlite  do 22.05.2020 na adresu: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o., Úsek ľudských zdrojov, Banisko 273/1, 977 01  Brezno alebo mailom na: personalne@nspbr.sk, kontaktná osoba: Ing. Veronika Dvorská