Pracovná pozícia: Primár RDG oddelenia

Kariéra

Riaditeľ Nemocnice s poliklinikou Brezno, n.o. vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie:

  • primár rádiodiagnostického oddelenia NsP Brezno, n.o.

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, špecializácia v špecializačnom odbore rádiológia, prax v príslušnom odbore, organizačné a riadiace schopnosti

Ponúkané výhody: stabilita pracovného miesta, nadštandardné mzdové ohodnotenie, možnosť ďalšieho odborného vzdelávania

Mzda: 2329,90 € + osobné ohodnotenie

Predpokladaný termín nástupu: dohodou

K žiadosti o účasť na výberovom konaní je potrebné doložiť: profesijný životopis, výpis z registra trestov, kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní a špecializácii

Prihlášku do výberového konania s požadovanými dokladmi zašlite  do 15.06.2020 na adresu: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o., Úsek ľudských zdrojov, Banisko 273/1, 977 01  Brezno alebo mailom na: personalne@nspbr.sk, kontaktná osoba: Ing. Veronika Dvorská