Zákaz návštev od 20.07.2022

Aktuality Covid-19

Informácie pre návštevy pacientov platné od 20.07.2022

 • Návštevy pacientov sú povolené počas návštevných hodín lôžkových oddelení nemocnice, t.j. od 15:00 do 17:00 hod. počas pracovných dní a od 13:00 do 15:00 hod. počas víkendov a sviatkov podľa aktuálne platných výnimiek:
Návštevy povolenéK umierajúcim a ťažko chorým pacientom (na základe výnimky od lekára, vrátane COVID-19 pozitívnych pacientov)Kňaz za účelom podávania sviatosti pomazania
 • Pacient má právo na prítomnosť:
 • Sprievodcu pri pôrode a popôrodnej starostlivosti (vyžaduje sa PCR test nie starší ako 48 hodín, možnosť vykonať na urgentnom príjme);
 • Osoby pre sprevádzanie pacienta pri prepustení z nemocnice;
 • Osoby u pacienta s poruchou duševného zdravia s autizmom;
 • Sprievod detského pacienta.
 • Návšteva sa nepovoľuje osobám:
 • chorým alebo podozrivým z ochorenia COVID-19 a osobám podliehajúcim karanténnym opatreniam v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo s cestovateľskou anamnézou;
 • s príznakmi akútneho respiračného ochorenia a osobám s teplotou;
 • osobám, ktoré nepodliehajú výnimkám.
 • Pri návšteve pacienta vo vnútornom prostredí nemocnice si návštevník chráni dýchacie cesty rúškom/respirátorom podľa aktuálne platných predpisov.
 • Návštevník je povinný dodržiavať zásady hygieny rúk umývaním mydlom a vodou alebo použitím alkoholového dezinfekčného prostriedku na ruky a dodržiavať zásady respiračnej hygieny (napr. zakrytie úst a nosa jednorázovými papierovými vreckovkami pri kašľaní alebo kýchaní, resp. kýchanie a kašľanie do ohnutého lakťa) a používať ochranné pomôcky podľa pokynov príslušného oddelenia.
 • V prípade zistenia teploty > 37 °C, alebo iných príznakov akútneho respiračného ochorenia bezodkladne opustiť nemocnicu, a ak je to potrebné, vyhľadať zdravotnú starostlivosť.
 • Každý návštevník je povinný pravdivo vyplniť tlačivo: Dotazník a čestné vyhlásenie pre návštevníkov pacientov (pandémia COVID-19).
 • V rovnakom čase je možné pripustiť návštevu maximálne dvoch osôb u daného pacienta, návšteva je obmedzená na 20 minút ak nie je dohodnuté inak.
 • Pohyb pacienta je obmedzený len na oddelenie, kde je návšteva realizovaná a len na návštevu jedného konkrétneho pacienta, pre ktorú bola návšteva povolená.
 • Návštevy mimo návštevných hodín pustí vrátnik len po telefonickom povolení od príslušného slúžiaceho/ošetrujúceho lekára.
 • Výnimky z týchto obmedzení môže vo výnimočných prípadoch hodných osobitného zreteľa, ak je možné zachovať platné epidemiologické predpisy, písomne udeliť primár daného oddelenia, alebo jeho zástupca.

V Brezne dňa 18.07.2022