Certifikát ISO 9001:2015

O nás

Naša nemocnica prešla za posledného pol roka novou certifikáciou systému riadenia podľa štandardu normy ISO 9001:2015 pre činnosť poskytovania zdravotnej starostlivosti a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a úspešne získala certifikát kvality platný na 3 roky. Zapojila sa tak do procesu trvalého zlepšovania integrovaného systému manažérstva kvality. Snahou nemocnice je patriť medzi štandardizované zdravotnícke zariadenia poskytujúce ambulantnú a ústavnú zdravotnú starostlivosť regionálneho významu. Pre dosiahnutie tohto cieľa sa vedenie nemocnice zaviazalo trvale zlepšovať integrovaný systém manažérstva kvality, zavádzať nové metódy, zdokonaľovať systém manažérstva kvality v zmysle štandardov a vykonávať pravidelné interné audity plnenia požiadaviek štandardov normy ISO 9001, a tak zabezpečiť neustále zvyšovanie kvality poskytovaných služieb. Výsledkom týchto procesov by mala byť vyššia kvalita jednotlivých činností nemocnice a s ňou spojená aj väčšia spokojnosť pacientov.

V súvislosti so svojou certifikáciou nemocnica prijala nasledovné strategické ciele, ktoré súvisia aj s jej kategorizáciou do II. úrovne nemocníc:

  • zlepšovanie a zefektívňovanie poskytovaných služieb;
  • udržanie súčasného portfólia poskytovanej zdravotnej starostlivosti s cieľom jej ďalšieho rozvoja za účelom zabezpečenia dostupnosti potrebnej zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov spádovej oblasti nemocnice;

Uvedomujeme si, že vo vzťahu k verejnosti, či už ide o obyvateľov alebo návštevníkov nášho regiónu, naša nemocnica poskytuje dôležitú službu – potrebnú zdravotnú starostlivosť, ktorá má rozhodujúci vplyv na ich osobný i pracovný život, preto sa snažíme, a aj naďalej budeme snažiť, aby daná služba bola vykonávaná v potrebnej kvalite, odbornosti, podľa poznatkov modernej medicíny a s empatickým prístupom. Sme presvedčení, že máme na to, aby sme v našom regióne prevádzkovali dobre fungujúcu nemocnicu európskeho štandardu, k čomu jednoznačne prispieva aj certifikovaný systém manažérstva kvality.