OKL – pracovisko klinickej mikrobiológie

OKL – pracovisko klinickej mikrobiológie

Vedúci pracovník pre SVaLZ: MUDr. Zuzana Kónyová, PhD.
Telefón:048/ 2820 441 laboratórium

Pracovná doba:  Pondelok – Sobota: 7:00 – 15:00
počas sviatkov poskytneme informáciu o pracovnej dobe na požiadanie
 
Dokumenty na stiahnutie:

Užitočné odkazy:

https://www.standardnepostupy.sk/standardy-klinicka-mikrobiologia/

Odborný zástupca: MUDr. Zuzana Kónyová, PhD.
atestácia: klinická mikrobiológia
č.t.: 048 – 2820 449
e-mail: konyova@nspbr.sk

Profesijný životopis_MUDr. Kónyová

Laboratórny diagnostik:  RNDr. Edita Niklová
č.t.: 048 – 2820 352
e-mail: niklova@nspbr.sk

Vedúca laborantka: Janka Kovácsová
kovacsova@nspbr.sk

Zdravotnícka laborantka s vysokoškolským vzdelaním a špecializáciou:

Mgr. Lívia Kamenská

Zdravotnícke laborantky:

Iveta Ďuricová
Gabriela Pauliaková
Andrea Škultétyová

Sanitárky:   
Zdena Danieličová
Zuzana Plšková

Laboratórium: tel. 048 – 2820 441, 338
Denná miestnosť: tel. 048 – 2820 339

Pracovisko klinickej mikrobiológie NsP Brezno, n.o. je moderne vybavené laboratórne diagnostické pracovisko. Zabezpečuje komplexnú  laboratórnu diagnostiku ochorení mikrobiálnej etiológie pre ambulantných a hospitalizovaných pacientov štátnych i neštátnych zdravotníckych zariadení. Zaoberá sa diagnostikou ochorení spôsobených patogénnymi aeróbnymi a anaeróbnymi baktériami, vírusmi, mikromycétami a parazitmi. Vykonáva priame (mikroskopické, kultivačné vyšetrenia, dôkaz antigénov,molekulárne metódy) a nepriame diagnostické metódy (dôkaz tvorby protilátok).
Význam mikrobiologickej diagnostiky v súčasnosti naberá veľký význam. Vzhľadom k neustále narastajúcej rezistencii, citlivosť patogénov na antibiotiká a antimykotiká dnes už nie je možné odhadnúť.
Podľa základných princípov racionálnej antibiotickej liečby, musí predpísaniu empirickej (úvodnej) antibiotickej liečbe predchádzať odber materiálu na kultivačné vyšetrenie (močové infekcie, hnisavé zápaly mandlí, zápaly pľúc, ucha, prínosových dutín, ranové infekcie a pod.). Po 2-3 dňoch je potrebné vykonať revíziu – opätovné zhodnotenie klinického stavu pacienta, laboratórnych a mikrobiologických výsledkov a prehodnotiť doterajšiu antibiotickú liečbu.

Súčasťou mikrobiologických vyšetrení je:

 • určenie citlivosti izolovaných patogénov na antibiotiká a antimykotiká – kvalitatívne (diskový test) a kvantitatívne vyšetrenie citlivosti (MIC – minimálna inhibičná koncentrácia) na bežné aj rezervné antibiotiká, vrátane určenia farmakodynamických parametrov antibiotík a návrhu individualizovaného dávkovania pre pacienta,
 • určenie mechanizmov rezistencie – dôležitá informácia z hľadiska interpretácie výsledkov citlivosti na antibiotiká a aj z epidemiologických dôvodov (identifikácia epidemiologicky nebezpečných kmeňov vyžadujúcich protiepidemické opatrenia),
 • interpretácia výsledkov – odlíšenie potenciálnych patogénov od bežnej mikroflóry, odlíšenie kolonizácie, kontaminácie a infekcie, návrh antibiotickej liečby, interpretácia výsledkov sérologických vyšetrení a pod.

Bežné kultivačné vyšetrenie biologického materiálu trvá 24 – 72 hodín. Vďaka vyspelej technike a zavedeniu moderných vyšetrovacích postupov vieme poskytnúť výsledky mnohých vyšetrení už do 2 hodín od doručenia do laboratóriamolekulárna diagnostika a antigény v rôznych biologických materiáloch (Clostridium difficile, Streptococcus pneumoniae, Campylobacter spp., Salmonella spp., Shigella spp., Yersinia enterocolica, Listeria monocytogenes, Legionella pneumophila, Helicobacter pylori, Chlamydia trachomatis, SARS-CoV-2, chrípka A a B, adenovírusy, RSV, rotavírusy, norovírusy, astrovírusy dermatotropné a neurotropné vírusy (HSV typ 1 a 2, VZV, enterovírusy), Giardia lamblia, Cryptosporidium parvum a i.). Výsledky mnohých protilátok poskytujeme do 2 hodín (HBsAg a celý panel markerov vírusovej hepatitídy typu B,  anti-HIV, anti-HCV, anti-HAV IgM a IgG, anti-Leptospira a i.). Zavedením tzv. monotestov na stanovenie protilátok, nie je potrebné čakať na nazbieranie diagnostického setu a vyšetrenia poskytuje skôr, spravidla do 5-24 hodín (Toxoplasma gondii, EBV, CMV, HSV, VZV, Rubeola a i.). Spektrum ponúkaných vyšetrení neustále prispôsobujeme aktuálnym požiadavkám a vývoju na trhu.

Kvalita diagnostickej činnosti je systematicky overovaná interným a externým národným aj medzinárodným systémom kvality (EHK) a pravidelne získavame certifikáty od príslušných organizácií:

 • Národné referenčné centrum pre sledovanie rezistencie mikroorganizmov na antibiotiká ÚVZ SR v Bratislave,
 • Národné referenčné centrum pre salmonelózy UVZ SR v Bratislave,
 • Státní zdravotní ústav, AP OML v Prahe.

Klinický mikrobiológ plní aj ďalšie dôležité úlohy v rámci NsP Brezno, n.o.:

 • Pravidelne, v ročnom intervale, aktualizuje prehľady rezistencie na antibiotiká osobitne pre komunitné infekcie v okrese Brezno a pre jednotlivé ošetrovacie jednotky nemocnice – lokálne prehľady sú dôležitým podkladom pre indikovanie empirickej antibiotickej liečby, od celkových sa môžu podstatne líšiť!
 • Pravidelne sa zúčastňuje na vizitách vybraných lôžkových oddelení.
 • Poskytuje odborné konzultácie a konziliárne vyšetrenia s odporúčaním antimikrobiálnej liečby podľa klinickej diagnózy a aktuálnych laboratórnych výsledkov. Ako podklad pre návrh terapie slúžia aktuálne mikrobiologické a iné laboratórne vyšetrenia a prehľady rezistencie na antibiotiká daného regiónu, nemocnice a oddelenia. Zohľadňuje sa aj dostupnosť antiinfekčných liečiv.
 • Schvaľuje použitie rezervných antibiotík v liečbe kritických infekcií a infekcií vyvolaných multirezistentnými patogénmi.
 • Navrhuje adekvátnu dávkovaciu schému antibiotík a antimykotík u konkrétneho pacienta.
 • Usmerňuje terapeutický monitoring vybraných antibiotík.
 • Zabezpečuje vzdelávanie zdravotníckeho personálu v problematike racionálnej antiinfekčnej liečby a prevencie výskytu multirezistentných nozokomiálnych kmeňov (aktívna účasť sa celoslovenských, krajských a regionálnych konferenciách a seminároch).

Klinický mikrobiológ riadi a koordinuje prácu Komisie pre racionálnu farmakoterapiu, antiinfekčnú liečbu a liekovú politiku a Komisie pre sledovanie a analýzu nozokomiálnych nákaz. Komisie sú poradným orgánom riaditeľa NsP Brezno, n.o. a pripravujú :

 • odborné usmernenia a metodické pokyny k racionálnej antibiotickej liečbe a prevencii nozokomiálnych nákaz,
 • guidelines empirickej liečby komunitných a nozokomiálnych infekcií a chirurgickej profylaxie,
 • monitorujú a analyzujú rezistenciu na antibiotiká, spotrebu antiinfekčných liekov a výskyt nozokomiálnych nákaz, v prípade potreby navrhujú opatrenia.

Zoznam ponúkaných vyšetrení:

BAKTERIOLÓGIA

 • kultivačné vyšetrenie výterov z horných ciest dýchacích (z tonzíl, nosa, nosohltanu),
 • kultivačné vyšetrenie výterov spojivkového vaku
 • kultivačné vyšetrenie výterov z ucha
 • kultivačné a mikroskopické vyšetrenie spúta, bronchoalveolárnej laváže a endotracheálneho aspirátu
 • kultivačné, príp. mikroskopické vyšetrenie gynekologického materiálu – výtery z uretry, pošvy, cervixu, stery z placenty, plodová voda, lochie, Bartholinyho žľazy …
 • kultivačné vyšetrenie moču na kvantitatívnu bakteriúriu
 • kultivačné vyšetrenie výterov z konečníka u hnačkových ochorení, u kontaktov s hnačkovým ochorením a u evidovaných bacilonosičov
 • kultivačné a mikroskopické vyšetrenie hnisu a iného tekutého materiálu (z povrchových, hĺbkových a operačných rán, exsudáty, punktáty, empyémy a iné) na aeróbnu aj anaeróbnu kultiváciu
 • kultivačné vyšetrenie výterov z povrchových kožných defektov, vyšetrenie kanýl, katétrov a drénov
 • kultivačné a mikroskopické vyšetrenie krvi u septických stavov, aeróbne aj anaeróbne
 • kultivačné a mikroskopické vyšetrenie mozgomiešneho moku, aeróbne aj anaeróbne
 • kultivačné vyšetrenie vysokonáročných mikroorganizmov – anaeróby, Gardnerella vaginalis, Neisseria gonorrhoeae
 • okrem bežného antibiotikogramu, ponúkame rozšírenie vyšetrenia citlivosti o rezervné antibiotiká v prípade zistenia rezistencie izolovaného patogéna, alebo na požiadanie lekára
 • určenie citlivosti kmeňov izolovaných z biologického materiálu na antibiotiká (ATB):
  • kvalitatívne – difúznou diskovou metódou
  • kvantitatívne – vyšetrenie MIC (minimálna inhibičná koncentrácia) bežných a rezervných antibiotík v prípade rezistencie izolovaných mikroorganizmov alebo na požiadanie lekára
 • detekcia produkcie beta-laktamáz u vybraných bakteriálnych kmeňov
 • skríning nosičstva CPE (karbapenemázy produkujúce enterobaktérie) v stolici – všetky výtery u hospitalizovaných pacientov, u pacientov ambulantných len na požiadanie
 • stanovenie antigénov v stolici – Clostridium difficile (GDH, toxín A a B), , Campylobacter spp., Salmonella spp., Shigella spp., Yersinia enterocolica, Listeria monocytogenes, Helicobacter pylori a i.
 • dôkaz antigénov v moči – Streptococcus pneumoniae, Legionella pneumophila
 • dôkaz antigénov v stere z uretry, cervixu, príp. v moči – Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae

Molekulárna diagnostika

 • dôkaz nukleových kyselín respiračných vírusov metódou multiplex RT-qPCR – vírus chrípky A a B, RSV, SARS-CoV-2
 • dôkaz nukleových kyselín neurotropných a dermatotropných vírusov metódou multiplex RT-qPCR – HSV typ 1 a 2, VZV, enterovírus
 • v budúcnosti plánujem spektrum poskytovaných vyšetrení ďalej rozširovať

 PARAZITOLÓGIA

 • mikroskopické vyšetrenie stolice na prítomnosť črevných helmintov a protozoí
 • perianálne zlepy na prítomnosť vajíčok Enterobius vermicularis
 • kultivačné a mikroskopické vyšetrenie gynekologického materiálu na prítomnosť Trichomonas vaginalis (materiál odobratý priamo do transportnej pôdy)
 • stanovenie antigénov v stolici – Giardia lamblia, Cryptosporidium parvum

 VIROLÓGIA

 • dôkaz antigénov v nazofaryngeálnom aspiráte (najčastejší pôvodcovia vírusových infekcií dýchacích ciest) – vírus chrípky typu A a typu B, RSV, respiračný adenovírus
 • dôkaz antigénov v stolici – najčastejší pôvodcovia vírusových hnačkových ochorení – norovírusy, rotavírusy, adenovírusy, astrovírusy a dôkaz enterovírusov (ECHO, Coxsackie A, B a i.; pôvodcovia infekcií dýchacích ciest, vyrážkovitých ochorení, horúčkovité ochorenia a i. vždy sú sprevádzané prítomnosťou enterovírusov v stolici aj bez hnačky)

 IMUNOSÉROLOGIA – v sére pacienta dokazuje prítomnosť protilátok vzniknutých v dôsledku špecifickej imunity organizmu na vniknuté agens. Zabezpečuje laboratórnu diagnostiku ochorení vyvolaných baktériami, vírusmi a parazitmi:

 • EBV vírus (Epstein-Barrovej vírus) a infekčná mononukleóza: IM-test (orientačný test), anti-VCA-IgM, IgG, anti-EBNA IgG (určenie štádia infekcie)
 • Cytomegalovíru: anti-CMV IgM, IgG
 • Herpes simplex vírus typ 1, 2: anti-HSV, IgM, IgG
 • Herpes-zoster vírus: anti-VZV IgM, IgG
 • anti-SARS-CoV-2 IgM, IgG
 • Bordetella pertussis toxin IgA, IgG (NOVÉ!)
 • Kliešťová encefalitída IgM, IgG (NOVÉ)
 • Rubeola: anti-rubeola IgM, IgG
 • syfilis: RRR (rýchla reagínová reakcia) a TPHA (Treponema pallidum hemaglutinačný test), anti-Syphylis IgM, IgG
 • Toxoplazmóza: anti-Toxoplasma gondii IgM, IgG
 • Borelióza: anti-Borrelia burgdorferri IgM, IgG
 • Chlamydia trachomatis: IgA, IgG
 • Chlamydia pneumoniae: IgM, IgA, IgG
 • Mycoplasma pneumoniae: IgM, IgA, IgG
 • HIV: anti-HIV typ 1, 2
 • vírusová hepatitída typu A: anti-HAV IgM, IgG
 • vírusová hepatitída typu B: HBsAg, anti-HBs
 • vírusová hepatitída typu C : anti-HCV
 • Leptospira: anti-Leptospira IgM, IgG
 • Mycobacterium tuberculosis: anti-TBC IgM, IgG

Odporúčané odberové súpravy:

 • Bakteriológia:
 • sterilný tampón v transportnej pôde
 • uzavretá sterilná skúmavka, sterilná striekačka na odber tekutého materiálu
 • sterilná nádoba na odber spúta
 • hemokultivačné odberové nádoby (BACTEC) – Plus Aerobic/F (aeróbna kultivácia, obsahuje absorbenty antibiotík), Plus Anaerobic/F (anaeróbna kultivácia), PEDS Plus/F (pre pediatrických pacientov)
 • Molekulárna diagnostika: odberová súprava s transportným virucídnym médiom určená na molekulárnu diagnostiku

 • Imunosérologia: skúmavky pre odber krvi (podľa počtu požadovaných vyšetrení prispôsobiť množstvo odobratej krvi (5-10ml)
 • Parazitológia: uzavreté nádoby (nemusia byť sterilné) a sklíčka s lepiacou páskou