OKL – Hematologické pracovisko

OKL – hematologické pracovisko

Primár OKL:MUDr. Anna Marušková

Telefón: 048/2820 315 – laboratórium

Fotogaléria tu

Informácie:
Hematológia a krvný sklad je súčasťou oddelenia klinických laboratórií /OKL/ ,ktoré vzniklo jej spojením s oddelením klinickej biochémie a mikrobiológie 1.6.2005.
Od 1.1.2009 bolo zrušené transfúzne oddelenie NsP Brezno n.o.

Lekári:

 • MUDr. Marušková Anna
 • MUDr. Latináková Anna

Laborantky:

 • Vrbovská Vlasta – vedúca laborantka HTO
  Chodelková Monika
  Medveďová Anna
  Nosáľová Renáta
  Pohančaníková Anna
  Šalková Jana
  Tokárová Renáta
 • Sanitárky:
  Kompáneková Katarína

KOMPÁNEKOVÁ KATARÍNA

TELEFÓNNE ČÍSLA: 
MUDR. MARUŠKOVÁ pracovňa : 048/2820 319
MUDr. LATINÁKOVÁ 048/2820 168
HTO laboratórium : 048/2820 315
HTO krvný sklad : 048/2820 314
HTO pohotovostná miestnosť : 048/2820 315

e- mail : hto@nspbr.sk

Pracovná doba : Nepretržitá

Organizačná štruktúra pracoviska :
1, hematologické laboratórium
2, krvný sklad
3, hematologická ambulancia

1, hematologické laboratórium – vykonáva pre potreby vlastného odboru ,aj pre ostatné odbory rutinné a špeciálne hematologické vyšetrenia. Výsledky vyšetrení sú vydávané v písomnej forme a aj cestou nemocničného informačného systému /AMBIS,LOZIS/. Vyšetrenia sa vykonávajú podľa vypracovaných ŠPP a kvalitu a správnosť vyšetrení zabezpečujeme tak vnútornou ako aj externou kontrolou kvality/ SEEK-Pardubice so získaním certifikátov/.

Laboratórium má 3 úseky:
a, hematologický úsek – realizujú sa tieto vyšetrenia:
– vyšetrenie krvných obrazov na plnoautomatickom krvinkovom analyzátore CELLTAC F, ktorý meria 22 parametrov krvného obrazu, vrátane 5 – populačného diferenciálu leukocytov/ počas dennej prevádzky/ a krvinkovom analyzátore SYSMEX K – 45OO s 3-populačným diferenciálom leukocytov/ v pohotovostnej službe a statim vyšetrenia/
– príprava krvných náterov z periférnej krvi a ich farbenie pre mikroskopické hodnotenie
– mikroskopické počítanie retikulocytov, eozinofilov, trombocytov a leukocytov
– farbenie a mikroskopické hodnotenie náterov z punktátu kostnej drene
– príprava, farbenie a hodnotenie špeciál. vyšetrení- LE fenomén
– príprava, farbenie náterov a hodnotenie krvných elementov v likvore
– osmotická rezistencia erytrocytov- po dohovore

b, hemokoagulačný úsek – hemostazeologické vyšetrenia realizujeme na plnoautomatickom fotometrickom analyzátore BCT a SYSMEX CA 1500 a NYCOCARD READER II/ D-diméry, RČP, PT/ Quick/,INR , APTT, TT , fibrinogén,D-diméry, AT po dohovore s lekárom aj ,HTI, PST,EGT,retrakcia plazmatického koagula, lýza euglobulínov

2, krvný sklad – zabezpečuje najmä predtransfúzne vyšetrenia ,nákup, príjem,evidenciu, skladovanie a expedíciu krvných prípravkov na transfúzne účely / erytrocyty, mrazená plazma,trombocyty/ Dohliada na liečbu transf. prípravkami/ dokumentácia, riešenie potransf. reakcií , vedie evidenciu pacientov s dokázanými antierytroc. protilátkami a zabezpečuje vhodné transfúzne prípravky/typované.,deleukotizované ap., deleukotizačné filtre /

Vyšetrenia:
– vyšetrenie KS a Rh faktoru
určenie niektorých skupinových a Rh erytrocytových antigénov
screening antierytrocytových protilátok /NAT,bromelín, skríning chlad. protilátok/
skúška kompatibility
PAT / priamy Coombsov test/
Paul-Bunnelov test
chladové protilátky /titer/
prenatálne vyšetrenie tehotných žien-denne – / KS,Rh,skríning protilátok/

Lekári okrem práce na hematologickej ambulancii, v hematologickom laboratóriu a krvnom sklade majú na starosti aj metodické vedenie a kontrolu jednotlivých úsekov a vykonávajú konziliárnu činnosť pre lôžkové oddelenia NsP Brezno n.o.
Podieľajú sa aj na práci transfúznej komisie pri NsP Brezno,n.o.so zameraním na :
dodržiavanie indikácii hemoterapie
dokumentácia hemoterapie
zaobchádzanie s krvnými preparátmi
spotreba jednotlivých druhov transfúznych prípravkov
sledovanie výskytu transfúznych komplikácii
vzdelávanie pracovníkov v transfúznom lekárstve cez transfúznych lekárov jednotlivých klinických oddelení s navrhovaním a s kontrolou realizácie nápravných opatrení

Odber krvi na vyšetrenie krvného obrazu, hemokoagulačné vyšetrenie, imunohematologické vyšetrenie :
Odber krvi vykonáva zdravotná sestra. Vzorky odobretej krvi nezameniteľne označí a čo najskôr odošle do príslušného laboratória so správne vyplnenou žiadankou.
Krv odoberá do kontajnera určeného na požadované vyšetrenie .V našom zariadení používame jednorázové odberové skúmavky Sarsdadt.

KRVNÝ OBRAZ : ODBEROVÁ NÁDOBA ČERVENÁ
HEMOKOAGULÁCIA : ODBEROVÁ NÁDOBA ZELENÁ
RETRAKCIA PLAZMATICKÉHO KOAGULA : KRV SA ODOBERÁ DO 5 ml STRIEKAČKY V POMERE : 1 ml NÁTRIUM CITRICUM + 4 ml KRV /opatrne premiešať/
KRVNÁ SKUPINA + Rh FAKTOR , SKRÍNING ANTI-ERY.PROTILÁTOK , KRÍŽNA SKÚŠKA : ODBEROVÁ NÁDOBA BIELA
! PRI VYŠETRENÍ KS + Rh + KRÍŽNEJ SKÚŠKY NA STATIM A Z VITÁLNEJ INDIKÁCIE : ODBEROVÁ NÁDOBA ČERVENÁ !
PRIAMY COOMBSOV TEST / PAT/ : ODBEROVÁ NÁDOBA ČERVENÁ !
Le BUNKY : ODBER DO SKÚMAVKY SO ŠPECIÁLNYMI SKLENENÝMI PERLAMI- VYZDVIHNÚŤ V HEMATOLOGICKOM LABORATÓRIU

Vzorku krvi zásadne neodoberáme z vény v mieste podávania infúzie alebo tesne po jej podaní / neadekvátne výsledky/ .
K vzorke krvi priložiť správne a úplne vyplnenú žiadanku : meno pacienta, r.č.pacienta, poisťovňa pacienta, diagnóza, oddelenie, pečiatka oddelenia, podpis lekára, požadované vyšetrenia.

Chyby pri odbere vzorky krvi :
odber vzorky v čase podávania infúzie , alebo tesne po podaní infúzie z tej istej končatiny – spôsobí zriedenie vzorky / podhodnotenie výsledkov/
príliž dlhé škrtenie končatiny – nepomer medzi jednotlivými krvnými komponentami
nesprávny pomer protizrážanlivého roztoku a odobratej krvi – skreslenie výsledku
znečistené miesto vpichu / mokrá ruka, stopy dezinfekčného roztoku/ – hemolýza vzorky
odber príliž tenkou injekčnou ihlou – hemolýza vzorky
prudké trepanie vzorky krvi po odbere – hemolýza vzorky
nesprávne uskladnenie vzorky po odbere – hemolýza vzorky