OKL – Hematologické pracovisko

Primár OKL: MUDr. Anna Marušková

Telefón: 048/2820 315 – laboratórium

Informácie:

Pracovisko klinickej hematológie a krvná banka je súčasťou Oddelenia klinických laboratórií (OKL) NsP Brezno n.o., ktoré vzniklo spojením oddelení klinická biochémia, mikrobiológia a hematológia 01.06.2005.

Krvná banka vznikla po zrušení transfúzneho oddelenia 01.01.2009.

Pracovná doba: Nepretržitá

Dokumenty na stiahnutie:

Lekári:

 • MUDr. Marušková Anna
 • tel: 048/2820 319
  e-mail: maruskova@nspbr.sk
 • MUDr. Latináková Anna
 • tel: 048/2820 168
 • e-mail: latinakova@nspbr.sk

Vedúca laborantka:

Ing. Michaela Poliaková

Zdravotnícke laborantky:

 • Monika Chodelková
 • Mgr. Izabela Justyna Kubove
 • Renáta Nosáľová
 • Jana Šalková
 • Renáta Tokárová – zastupujúca vedúca laborantka počas MD
 • Vlasta Vrbovská

Sanitárka:

 • Katarína Kompáneková

Tel. kontakt:

 • Laboratórium: 048/2820 315
 • Krvná banka: 048/2820 314
 • Pohotovostná miestnosť: 048/2820 315

E-mail: hto@nspbr.sk

Pracovisko klinickej hematológie a krvnej banky je nelôžkové oddelenie, ktoré je súčasťou spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (SVaLZ). Svoju činnosť vykonáva v rámci liečebne preventívnej starostlivosti v  samostatnom odbore klinická hematológia a transfuziológia  pre všetky oddelenia a ambulancie NsP Brezno, n.o. a pre súkromných praktických aj odborných lekárov v spádovej oblasti NsP Brezno, n.o., ale aj mimo nej, spôsobom nepretržitej prevádzky. Výsledky vyšetrení sú vydávané v písomnej aj elektronickej forme.

Klinická hematológia vykonáva komplexnú laboratórnu diagnostiku:

 • Rutinnú hematológiu:
  • vyšetrenia krvných obrazov krvinkovými analyzátormi Mindray BC-6200        a Mindray BC-780
  • zhotovenie a následné panoptické farbenie krvných náterov
  • mikroskopické hodnotenie krvných náterov, retikulocytov, trombocytov, leukocytov a eozinofilov
 • Špeciálnu morfológiu:
  • kvantitatívne a kvalitatívne cytologické vyšetrenia náterov kostnej drene
  • vyšetrenia likvoru a iných telových tekutín
  • Le – fenomén
  • vyšetrenie osmotickej rezistencie erytrocytov
 • Rutinnú a špeciálnu hemostazeológiu pomocou hemostazeologických analyzátorov Mindray C3510 a Sysmex CA-1500:
  • vyšetrenia krvácavých stavov
  • vyšetrenia stavov podozrivých zo zvýšenej náklonnosti na zrážanie krvi
  • kontrolu antikoagulačnej liečby

Krvná banka

 • vykonáva laboratórne imunohematologické vyšetrenia krvi a krvných zložiek
 • vykonáva laboratórne predtransfúzne imunohematologické vyšetrenia
 • zabezpečuje doriešenie potransfúznych reakcií na špecializovanom pracovisku NTS Banská Bystrica
 • zabezpečuje skladovanie, nákup, dovoz, evidenciu príjmu a expedíciu transfúznych liekov vo vlastnom zariadení
 • lekár so špecializáciou v odbore klinická hamatológia a transfuziológia poskytuje  kvalifikovanú konzultačnú a konziliárnu činnosť lekárom oddelení a ambulantným lekárom, a tiež interpretáciu výsledkov laboratórnych vyšetrení
 • podieľa sa na vzdelávaní stredných zdravotníckych pracovníkov a lekárov oddelení

Pracovisko HTO spolupracuje s Transfúznou komisiou z pohľadu dodržiavania indikácií hemoterapie, dokumentácie hemoterapie, zaobchádzanie s transfúznymi liekmi, pravidelné hodnotenie spotreby transfúznych liekov a sledovanie výskytu potransfúznych komplikácií.

Kvalita laboratórnej činnosti je pravidelne overovaná interným aj externým medzinárodným systémom kvality (EHK) – SEKK spol. s.r.o. Pardubice so získavaním certifikátov a osvedčení.