Ambulancia klinickej onkológie

Ambulancia klinickej onkológie

Lekár: MUDr. Dagmar Krešáková
Sestra: Anna Gregušová
Telefón: 048/ 2820 140

Pozn: Informácie/recepcia pre ambulancie 048/2820 110 je dostupná v bežnom pracovnom čase od 7:00 do 15:00. Prečítajte si viac o elektronickom objednaní

Miesto: 1. posch. hlavná budova

Ordinačné hodiny:

predpoludním prestávka popoludní
Pondelok 7:00 – 12:00 12:00 – 12:30 12:30 – 15:00
Utorok 7:00 – 12:00 12:00 – 12:30 12:30 – 15:00
Streda 7:00 – 12:00 12:00 – 12:30 12:30 – 15:00
Štvrtok 7:00 – 12:00 12:00 – 12:30 12:30 – 15:00
Piatok neordinuje sa neordinuje sa neordinuje sa

Pozn.:
Piatok: odbery, administratíva, spracovávanie výsledkov a edukačné prednášky so sestrou

Ambulancia klinickej onkológie pod vedením ordinára MUDr. Krešákovej Dagmar pracuje od r. l993. Náplňou činnosti tejto ambulancie je odborná starostlivosť o onkologické pacientky s gynekologickými a mamárnymi malignitami, včasná diagnostika a terapia prekanceroz gynekologických orgánov a prsníkov.
Rozšírili sme spektrum svojej klientely o onkologických pacientov a pacientky celého regiónu okresu Brezno, najmä v dispenzárnej činnosti, v paliatívnej terapii a v managmente bežiacej chemo-rádioth, včítane indikácie dopravy do zdravotníckych zariadení.

Primárnym cieľom je diagnostika , indikácie k operačnej liečbe, kompletný managment v bežiacej onkologickej chemo – rádioterapii všetkých onkogynekologických a mamologických diagnoz, diferenciálna diagnostika skrytých onkologických nálezov – e loco ignoto cum mts v rámci ústavu, diagnostika a kompletný managment prekanceroz, zaradenie a dispenzarizácia rizikových skupín s pozitívnou rodinnou anamnézou pri Ca ovarii, Ca mammae, Ca cervicis uteri.

Pridruženými cieľmi sú paliatívna terapia predterminálnych a terminálnych stavov, analgetická opiátová terapia, symptomatická paliatívna terapia.
Diagnostika lézií prsníka je vykonávaná kvalitným sonografickým vyšetrením priamo na ambulancii, s možnosťou okamžitého odberu vzorky na histologické a cytologické vyšetrenie.
Operačná liečba benígnych lézií prsníka, krčka, ovárii je zabezpečená a vykonávaná MUDr Krešákovou cestou GPO Brezno. Operačná liečba Ca mammae je v spoluúčasti chirurga a klinického onkologa realizovaná na chirurgickom oddelení do 5 pracovných dní od stanovenia diagnozy ako je uvedené vo Vestníku MZ o diagnostike a liečbe suspektných mamárnych nálezov.

Invazívna diagnostika je realizovaná v spolupráci s patol. Oddelením – sem zahŕňam aj PAB lézií prsníka. V ambulancii vykonávame aj expertnú kolposkopiu lézií porcia včítane gravidných žien, odber cytologických sterov,funkčnú cytologiu , odbery na HPV – infekciu, chlamýdiovú, ureaplazma – mykoplazmovú infekciu porcia.
Úzko spolupracujeme s Onkologickou klinikou BB, zabezpečujeme kompletné odbery onkomarkerov a ďalších potrebných vyšetrení u pacientov s malígnym ochorením, indikujeme náročné vyšetrenia ako magnetická rezonancia, PET /CT , vydávame odborné potvrdenia pre invalidné dôchodky. MUDR Krešáková sa zúčastňuje krajských onkologických seminárov s aktívnou účasťou, prednáša na gynekologických zjazdoch, publikuje v odborných časopisoch.

Zmluvné vzťahy: