Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM, ARO)

Primár: MUDr. Lucia Gorduličová, MPH/MHA
Vedúca sestra: Mgr. Alena Oravčíková
Telefón: 048/2820 349
Miesto: OAIM je umiestnené v samostatnom bloku budovy komplementu na 1. poschodí NsP Brezno, n.o. medzi operačným traktom a lôžkovou časťou, so samostatným vchodom.

Článok o oddelení si môžete prečítať tu.

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny (ďalej len OAIM) Nemocnice s poliklinikou Brezno n.o. poskytuje liečebne preventívnu starostlivosť v interdisciplinárnom a základnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína podľa „Koncepcie zdravotnej starostlivosti v odbore anestéziológia a intenzívna medicína“ Prijíma pacientov, u ktorých bezprostredne hrozí zlyhanie základných životných funkcií, alebo pacientov, u ktorých už k zlyhaniu životných funkcií už došlo. Na oddelenie sú pacienti prijímaní po dovezení z rýchlej záchrannej služby, z urgentného príjmu, z ostatných oddelení nemocnice, prípadne z ambulancie. Oddelenie je vybavené kompletným monitorovacím systémom, modernými ventilátormi, anesteziologickými prístrojmi pre podávanie modernej anestézie. Na OAIM sa pacientovi poskytuje komplexná intenzívna starostlivosť, stav pacienta je nepretržite sledovaný. OAIM poskytuje anesteziologickú starostlivosť, ktorá zabezpečuje bezbolestné vykonávanie diagnostických a liečebných výkonov operačnej a neoperačnej povahy pre operačné i neoperačné oddelenia.Na oddelení sú štyri lôžka
OAIM zabezpečuje:

Anestetickú starostlivosť
Anestetická starostlivosť zabezpečuje bezbolestné vykonávanie diagnostických a liečebných výkonov operačnej a neoperačnej povahy pre operačné i neoperačné oddelenia. Anestéziológ ďalej rozhoduje o druhu a technickom postupe pri podávaní anestézie s prihliadnutím na zdravotný stav chorého, technickú náročnosť, zložitosť a predpokladané trvanie operačného alebo neoperačného výkonu.

Intenzívnu starostlivosť
Intenzívna starostlivosť zabezpečuje starostlivosť o liečbu kriticky chorých u ktorých hrozí zlyhanie, zlyháva alebo zlyhala funkcia jedného alebo viacerých orgánových systémov, čo vyžaduje podporu alebo prístrojovú náhradu.

Ambulantnú starostlivosť
anestéziologická ambulancia zabezpečuje predanestetické vyšetrenia a predoperačnú prípravu pre ambulantných a hospitalizovaných pacientov, zabezpečuje konziliárne služby ďalej v rozsahu určenom koncepciou liečby chronickej a neznesiteľnej bolesti (algeziológia) a podieľa sa na riešení problematiky chronickej a neznesiteľnej bolesti Predanestetické vyšetrenie, ktorého cieľom je zoznámiť sa so zdravotným stavom chorého, preštudovanie zdravotnej dokumentácie, laboratórnych alebo iných doplňujúcich vyšetrení. V prípade potreby si lekár OAIM môže žiadať ďalšie konziliárne vyšetrenia, odporúčať ďalšiu prípravu chorého s cieľom zmenšenia operačného, ale predovšetkým anestetického rizika na minimálne možnú mieru.