OKL – pracovisko klinickej biochémie

Vedúci pracoviska: MUDr. Ľubomír Kónya
Telefón: 048/2820 379 laboratórium

Informácie:
Lekár: MUDr. Ľubomír Kónya
atestácia: klinická biochémia
tel.: 048/2820 521
e-mail: konya@nspbr.sk

Vedúci laborant: Slavka Ďuriančiková
e-mail: duriancikova@nspbr.sk

Dokumenty na stiahnutie:

Klinická biochémia je medicínsky odbor, ktorý patrí medzi spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky zdravotníckej starostlivosti, tzv. SVaLZ-y.

Náplňou odboru je sledovanie metabolických pochodov v organizme, a to:

 • počas zdravia – ako súčasť preventívnych vyšetrení
 • počas choroby
  • pri diagnostike ochorenia
  • pri určení rozsahu poškodenia organizmu
  • pri sledovaní priebehu ochorenia
  • pri stanovení prognózy
  • pri kontrole úspešnosti liečby

Pracovisko klinickej biochémie je súčasť Oddelenia klinických laboratórií Nemocnice s poliklinikou Brezno, n.o.. Zabezpečuje nepretržitú 24-hodinovú prevádzku počas 7 dní v týždni. Poskytuje široké spektrum základných rutinných i špecializovaných biochemických a imunologických vyšetrení v biologickom materiáli: krv, sérum, plazma, moč, likvor, punktáty a stolica. Vyšetrenia poskytuje pre všetky lôžkové i ambulantné zložky NsP Brezno, n.o., ako aj pre súkromné ambulancie v spádovej oblasti okresu. Zvoz biologického materiálu zabezpečuje vozidlami dopravnej zdravotnej služby. Výsledky vyšetrení poskytuje v prípade záujmu aj elektronickou cestou.

Zamestnanci pracoviska klinickej biochémie sa podieľajú na metodickom vedení prípravy vyšetrovaných osôb, spôsobe odberu a prepravy biologického materiálu, jeho spracovaní a interpretácií výsledkov. V prípade záujmu poskytujú konzultačnú činnosť.

Kvalita vyšetrení a spoľahlivosť laboratórnych výsledkov je zabezpečená pravidelne vykonávanou internou a externou kontrolou kvality laboratórnych vyšetrení (kontrolou správnosti a presnosti biochemických a imunologických analýz). Pracovisko klinickej biochémie je zapojené do medzinárodného systému kontroly kvality laboratórnych vyšetrení a pravidelne získava osvedčenia a certifikáty príslušnej organizácie: SEKK Pardubice, s.r.o., Česká republika.

V poslednej dobe sme zaviedli vyšetrenie lipázy v sére, vitamínu D a monitoring hladín liečiv (TDM) vankomycínu a gentamicínu.