OKL – Pracovisko klinickej mikrobiológie

O nás

Oddelenie klinických laboratórií poskytuje komplexné laboratórne vyšetrenia pre lôžkové oddelenia NsP Brezno a ambulantné zariadenia okresu Brezno. Realizáciou potrebných vyšetrení sa podieľa na diagnostike, liečbe a monitorovaní rôznych ochorení. Ročne sa vykoná takmer 60 000 vyšetrení. Počas tohto roka rozšírili diagnostiku o vyšetrenia kliešťovej encefalitídy.

Článok zverejnený v novinách My Horehronie 18.6.2019. Autor: MONIKA DOLŇANOVÁ. Foto: archív NsPBR. Viac o oddelení sa môžete dočítať tu. V minulosti sme už publikovali súvisiaci článok o slabnúcom vplyve antibiotík.

Úspešne sú zapojení do systému externej kontroly kvality.
Oddelenie klinických laboratórií pozostáva z troch samostatných, funkčne oddelených pracovísk: hematológie a transfuziológie, klinickej biochémie a samostatne umiestneného pracoviska klinickej mikrobiológie. Všetky oddelenia sú úspešné zapojené do systému externej kontroly kvality.

Ako uviedla vedúca lekárka pracoviska klinickej mikrobiológie Zuzana Kónyová, na jednotlivých pracoviskách oddelení klinických laboratórií pracujú výlučne zamestnanci, ktorí spĺňajú požadované kvalifikačné predpoklady. Lekári, laboratórni diagnostici, zdravotné laborantky i sanitári musia mať ukončené požadované vzdelanie vo svojom odbore a následne sa v rámci sústavného vzdelávania kontinuálne vzdelávajú v 5-ročných intervaloch zbieraním kreditov aktívnou, alebo pasívnou účasťou na odborných seminároch, kongresoch, workshopoch… „Samozrejme, aj u nás dochádza k fluktuácii hlavne u mladých ľudí a tiež postupne ku generačnej výmene zamestnancov na všetkých pozíciách, ale môžeme konštatovať, že t. č. nemáme zásadný problém s personálom a vieme zabezpečiť poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti aj na oddeleniach s nepretržitou prevádzkou.“

Denne urobia 200 až 250 vyšetrení. Pracovisko klinickej mikrobiológie pod vedením doktorky Zuzany Kónyovej sa zaoberá komplexnou priamou a nepriamou diagnostikou infekčných ochorení – určením etiológie a vyšetrovaním citlivosti na antibiotiká. Prevádzková doba laboratória je počas pracovných dní denne od 7.00 do 15.00, počas víkendu je zabezpečená služba v sobotu od 7.00 do 12.00.
„Kvalifikovaný personál ročne vykoná takmer 60 000 vyšetrení (asi 200 – 250 denne): 47 % predstavujú kultivačné vyšetrenia z rôznych biologických materiálov (napr. výtery z nosa, krku, rán, moču, spútum, hemokultúry, mozgovomiešny mok, hnis a pod.), 45 % sérologické vyšetrenia (stanovenie protilátok v krvi pacienta proti rôznym baktériám, vírusom a parazitom), 7 % priamy rýchly dôkaz antigénov baktérií a vírusov vyvolávajúcich hnačkové ochorenia či infekcie dýchacích ciest a 1 % mikroskopické parazitologické vyšetrenia.

Bežné kultivačné vyšetrenia trvajú 24 – 72 hodín. Pracovisko je vybavené modernou prístrojovou technológiou (analyzátory na sérologické vyšetrenia, automatický hemokultivačný systém, mikroskopická technika, komorový termostat), vďaka ktorej sa nám za posledné roky podarilo urýchliť a rozšíriť mikrobiologickú diagnostiku. „Napr. len počas tohto roka sme rozšírili diagnostiku o vyšetrenia kliešťovej encefalitídy či čierneho kašľa. Naším cieľom je včasné určenie pôvodcov vyvolávajúcich infekčné ochorenia a vyšetrenie ich citlivosti na antibiotiká, čo je základným predpokladom nasadenia účinnej antibiotickej liečby a záchrany pacienta s infekčným ochorením.“ Dĺžka vyšetrení je rôzna. Podľa slov Zuzany Kónyovej, bežné kultivačné vyšetrenia trvajú 24 – 72 hodín v závislosti od nálezu a typu vyšetrenia. „Väčšina negatívnych výsledkov je už na druhý deň, ale ukončenie pozitívneho výsledku trvá dlhší čas (napr. vyšetrenie citlivosti na antibiotiká predlžuje vyšetrenie o 1 deň). Sérologické vyšetrenia sú väčšinou k dispozícii ešte v deň príjmu vzorky, iné o 2 – 3 dni. V posledných rokoch ponúkame aj rýchle vyšetrenia antigénov priamo v biologickom materiáli, s výsledkom do 2 hodín od doručenia do laboratória.“

Antibiotiká nie sú určené na liečbu bežných vírusových infekcií. Antibiotiká majú unikátne postavenie. Podľa vedúcej lekárky pracoviska klinickej mikrobiológie, sú to kauzálne lieky, ovplyvňujúce nielen pacienta, ktorý ich užíva, ale zmenou mikrobiálneho osídlenia a selekciou rezistentných kmeňov aj okolitých obyvateľov. „Antibiotiká dokážu zachrániť pacienta, ale na druhej strane môžu vyvolať ešte závažnejšie komplikácie, napr. infekciu Clostridium difficile. Voľba antibiotika musí byť vždy v rukách lekára, nie pacienta. Aby sme pre budúce generácie zachovali účinnosť antibiotík, musíme sa k ich užívaniu stavať zodpovedne. Je potrebné si uvedomiť, že antibiotiká nie sú určené na liečbu bežných vírusových infekcií,“ vysvetlila Zuzana Kónyová.

Úloha klinickej mikrobiológie je nezastupiteľná. Úlohou pracoviska klinickej mikrobiológie je aj sledovanie a analýza výskytu rezistencie na antibiotiká a včasné zachytenie multirezistentných kmeňov. „V okrese Brezno situácia vo výskyte rezistencie na antibiotiká kopíruje celoslovenský vývoj. Za posledných 10 rokov došlo k postupnému nárastu rezistencie baktérií vyvolávajúcich infekčné ochorenia na všetky kľúčové antibiotiká. V boji s narastajúcou antibiotickou rezistenciou je úloha klinickej mikrobiológie nezastupiteľná. Dôležitou súčasťou práce lekára klinického mikrobiológa je okrem práce v laboratóriu aj práca v oblasti nemocničnej epidemiológie a riadenie liečby antibiotikami na lôžkových oddeleniach NsP Brezno, n. o. (tzv. antibiotická politika).“

Riadenie antibiotickej politiky v Brezne je na veľmi dobrej úrovni. Klinický mikrobiológ podľa slov Zuzany Kónyovej denne poskytuje konzultácie a konzíliá zamerané najmä na interpretáciu výsledkov, liečbu antibiotikami či schvaľovanie tzv. rezervných antibiotík pre pacientov so závažnými infekčnými ochoreniami. „Pravidelná účasť na vizitách oddelenia OAIM prispieva k lepšej aj efektívnejšej starostlivosti o pacientov v závažnom klinickom stave.

Riadenie antibiotickej politiky v NsP Brezno, n. o. je na veľmi dobrej úrovni, dlhodobo vykazujeme priaznivé výsledky. Ako jedna z mála nemocníc na Slovensku máme vypracované zásady racionálnej antiinfekčnej liečby, ktoré boli úspešne odprezentované na celoslovenskej úrovni. Do budúcnosti očakávam zavádzanie ďalších nových moderných vyšetrovacích metód, ktoré ešte urýchlia mikrobiologickú diagnostiku. Na druhej strane nás čaká ešte veľa práce v oblasti boja so šírením multirezistentných baktérií,“ uzavrela Zuzana Kónyová.