Informácie pre návštevy pacientov platné od 29.04.2022

Aktuality

Nosenie respirátora v nemocnici

Upozorňujeme pacientov a návštevníkov nemocnice, že od 21.4.2022 podľa vyhlášky ÚVZ SR č.32/2022 sa v priestoroch interiérov budov nariaďuje riadne prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa) použitím respirátora všetkým:

 • osobám personálu zariadení sociálnej starostlivosti pri kontakte s návštevníkmi alebo klientami,
 • osobám personálu zariadení poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pri kontakte s návštevníkmi, pacientmi alebo klientami,
 • návštevníkom zariadení sociálnej starostlivosti a zariadení poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,
 • klientom a pacientom zariadení poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, s výnimkou pacientov hospitalizovaných na lôžkových oddeleniach zariadenia.

Informácie pre návštevy pacientov platné od 29.04.2022

 • Návštevy pacientov sú povolené počas návštevných hodín lôžkových oddelení nemocnice, t.j. od 15:00 do 17:00 hod. počas pracovných dní a od 13:00 do 15:00 hod. počas víkendov a sviatkov podľa aktuálne platných výnimiek.
Návštevy povolené bez ohľadu na epidemiologickú situáciuK umierajúcim a ťažko chorým pacientom (na základe výnimky od lekára, vrátane COVID-19 pozitívnych pacientov)Kňaz za účelom podávania sviatosti pomazania
Návštevy od 29.4.2022Návštevy povolené pri rešpektovaní podmienok nižšie, nie sú podmienené očkovaním, ani testovaním.
 • Návštevy ku COVID-pozitívnym pacientom sú povolené len k umierajúcim a ťažko chorým pacientom (na základe výnimky od lekára) a kňaz za účelom podávania sviatosti pomazania.
 • Pacient má právo na prítomnosť:
  • Sprievodcu pri pôrode a popôrodnej starostlivosti (vyžaduje sa PCR test nie starší ako 72 hodín, možnosť vykonať na urgentnom príjme);
  • Osoby pre sprevádzanie pacienta pri prepustení z nemocnice;
  • Osoby u pacienta s poruchou duševného zdravia s autizmom;
  • Sprievod detského pacienta.
 • Návšteva sa nepovoľuje osobám:
  • chorým alebo podozrivým z ochorenia COVID-19 a osobám podliehajúcim karanténnym opatreniam v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo s cestovateľskou anamnézou;
  • s príznakmi akútneho respiračného ochorenia a osobám s teplotou;
 • Pri návšteve pacienta vo vnútornom prostredí nemocnice si návštevník chráni dýchacie cesty rúškom/respirátorom podľa aktuálne platných predpisov, okrem vybraných skupín osôb v zmysle aktuálnej Vyhlášky ÚVZ SR.
 • Návštevník je povinný dodržiavať zásady hygieny rúk umývaním mydlom a vodou alebo použitím alkoholového dezinfekčného prostriedku na ruky a dodržiavať zásady respiračnej hygieny (napr. zakrytie úst a nosa jednorázovými papierovými vreckovkami pri kašľaní alebo kýchaní, resp. kýchanie a kašľanie do ohnutého lakťa) a používať ochranné pomôcky podľa pokynov príslušného oddelenia.
 • V prípade zistenia teploty > 37 °C, alebo iných príznakov akútneho respiračného ochorenia bezodkladne opustiť nemocnicu, a ak je to potrebné, vyhľadať zdravotnú starostlivosť.
 • Každý návštevník je povinný pravdivo vyplniť tlačivo: Dotazník a čestné vyhlásenie pre návštevníkov pacientov (pandémia COVID-19).
 • V rovnakom čase je možné pripustiť návštevu maximálne dvoch osôb u daného pacienta, návšteva je obmedzená na 30 minút ak nie je dohodnuté inak.
 • Pohyb pacienta je obmedzený len na oddelenie, kde je návšteva realizovaná a len na návštevu jedného konkrétneho pacienta, pre ktorú bola návšteva povolená.
 • Návštevy mimo návštevných hodín pustí vrátnik len po telefonickom povolení od príslušného slúžiaceho/ošetrujúceho lekára.
 • Výnimky z týchto obmedzení môže vo výnimočných prípadoch hodných osobitného zreteľa, ak je možné zachovať platné epidemiologické predpisy, písomne udeliť primár daného oddelenia, alebo jeho zástupca.