Naša nemocnica bola zaradená do II. úrovne

O nás

Obyvatelia Horehronia a priľahlých oblastí sa k 01.03.2024 dočkali preradenia ich spádovej Nemocnice s poliklinikou Brezno, n.o. do II. (regionálnej) úrovne nemocníc. Ministerstvo zdravotníctva SR na čele s ministerkou Zuzanou Dolinkovou vypočulo objektívne argumenty vedenia nemocnice v prospech zaradenia Nemocnice s poliklinikou Brezno, n.o. do vyššej úrovne siete nemocníc. Hlas minuloročnej petície za preradenie nemocnice podporenej  skoro tridsiatimi tisícmi obyvateľov, spolu s mnohými niekoľkomesačnými aktivitami vedenia nemocnice, mesta Brezna, Železiarní Podbrezová, a.s. a Banskobystrického samosprávneho kraja, teda nebol márny.

Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. od svojho vzniku úzko spolupracuje s Fakultnou nemocnicou s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici. Počas štrajkov lekárov v minulosti, prebiehajúcim najmä vo veľkých fakultných nemocniciach, breznianski lekári chodili do fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici pomáhať  s ústavnými pohotovostnými službami. Taktiež opačne, personálne krízy v nemocnici v Brezne, jej pomáhali preklenúť bystrickí lekári. Počas obdobia nastávajúcej veľkej rekonštrukcie Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici, z hľadiska dostupnosti a zabezpečenia dostatočných kapacít ústavnej zdravotnej starostlivosti v Banskobystrickom kraji, význam Breznianskej nemocnice ešte vzrastie.

Ďalšie argumenty v prospech zaradenia nemocnice do II. úrovne spočívali v zlej geografickej dostupnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov okresu Brezno, reprezentovanej faktorom času dojazdu do nemocnice.  Okres Brezno, ktorý patrí medzi najväčšie na Slovensku, má 30 sídel, z ktorých väčšina má pri ideálnych dopravných podmienkach čas dojazdu do nemocnice II. alebo vyššej úrovne, ak by Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. nebola nemocnicou II. úrovne, cez 45 minút, avšak v niektorých prípadoch až cez 1 hod. Ak sú cestné podmienky horšie, napr. pre opravy ciest, zlú poveternostnú situáciu, zimné obdobie, havárie na cestách, ranné a popoludňajšie zápchy z dôvodu dochádzania obyvateľov za prácou do Banskej Bystrice a pod., vyššie uvedené časy dojazdu sú podstatne dlhšie. Osou okresu Brezno je Horehronské podolie, nad ktorým sa na severe dvíhajú Nízke Tatry, na juhu Veporské vrchy a na východe okraj Muránskej planiny Slovenského rudohoria a Slovenský raj. Cez hornatý a turisticky vyhľadávaný okres Brezno nevedie nijaká diaľnica, ani rýchlostná cesta!  Od západu na východ náročným terénom okresu prechádza len jedna cesta I. triedy, ktorej obchádzka týmto smerom nie je možná.

Nemenej podstatným argumentom vedenia nemocnice v prospech jej preradenia do vyššej úrovne bolo zachovanie dostupnosti celého súčasného rozsahu poskytovanej ústavnej zdravotnej starostlivosti. Ak by Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. nebola preradená do vyššej úrovne, nemohla by poskytovať viaceré dôležité zdravotné výkony v prospech svojich pacientov, napríklad vykonávať viaceré operačné výkony na čreve, konečníku, prsníku, implantácie niektorých endoprotéz kĺbov, tiež by nemohla poskytovať viaceré výkony detským pacientom, realizovať popáleninový program potrebnej úrovne a pod. Preradením nemocnice do  II. úrovne jej pribudlo ďalších 33 povinných programov. Zároveň bude môcť vykonávať viaceré doplnkové a nepovinné programy.

V prospech preradenia Nemocnice s poliklinikou Brezno, n.o. do vyššej úrovne hlasne hovorí aj faktor silného a ďalej rozvíjajúceho sa turizmu, rekreačných športov a rôznych oddychových aktivít, vďaka ktorým je v okrese Brezno, najmä počas zimnej a letnej sezóny, o niekoľko tisíc osôb viac, ktoré samozrejme potrebujú aj adekvátnu a dostupnú zdravotnú starostlivosť. Nemocnica v Brezne na svojich pracoviskách, predovšetkým zrekonštruovanom urgentnom príjme, poskytne mesačne potrebnú zdravotnú starostlivosť stovkám turistov, ktorí utrpeli úraz, alebo nepredvídateľne počas svojej rekreácie ochoreli.

Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. je dobre fungujúcou komplexnou nemocnicou regionálneho charakteru s vyrovnaným hospodárením, ktorá disponuje siedmimi lôžkovými oddeleniami s rôznym odborným zameraním a vysokým percentom hospitalizácií akútneho charakteru. Ide o tieto lôžkové oddelenia: gynekologicko-pôrodnícke, detské a novorodenecké, chirurgické, interné s jednotkou intenzívnej starostlivosti, neurologické s jednotkou intenzívnej starostlivosti, oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny a liečebňa pre dlhodobo chorých. Súčasťou nemocnice sú taktiež jej nasledujúce nelôžkové oddelenia: urgentný príjem, oddelenie klinických laboratórií s pracoviskom hematológie a transfuziológie, klinickej biochémie a klinickej mikrobiológie, patologicko-anatomické oddelenie, oddelenie rádiológie, hemodialyzačné oddelenie, fyziatricko-rehabilitačné oddelenie, centrálne operačné sály a centrálna sterilizácia. Nemocnica taktiež prevádzkuje 27 ambulancií a v jej poliklinickej časti majú zriadené svojej špecializované ambulancie ďalší súkromní lekári. Nemocnica taktiež prevádzkuje popri ústavnej lekárni dve verejné lekárne a jednu ich pobočku, dopravnú zdravotnú službu so šiestimi ambulanciami, záchrannú zdravotnú službu (jednu ambulanciu rýchlej lekárskej pomoci a päť ambulancií rýchlej zdravotnej pomoci), vakcinačné centrum, vlastnú jedáleň, práčovňu a krajčírsku dielňu, pričom v nich zamestnáva aj osoby so sociálnym alebo zdravotným znevýhodnením.

Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. patrí  do pevnej siete poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti s  urgentným príjmom I. typu a v rámci svojho regionálneho charakteru tiež patrí medzi centrá poskytujúce nepretržitú intravenóznu trombolýzu u pacientov s diagnózou náhlej cievnej mozgovej príhody.

V rámci nemocničných investičných aktivít sa v nemocnici realizovala predovšetkým rekonštrukcia plochých striech, výmena okien, zateplenie obvodového plášťa budov, za nové sa vymenili tri hlavné nemocničné výťahy, zrekonštruovalo sa pracovisko jednodňovej zdravotnej starostlivosti, v spolupráci so súkromným sektorom sa vybudovalo v nemocnici nové pracovisko magnetickej rezonancie, z eurofondov IROP sa v rokoch 2019-2021 za sumu 8,3 mil. eur zrekonštruoval urgentný príjem, centrálne operačné sály, oddelenie centrálnej sterilizácie, oddelenie klinickej mikrobiológie, niektoré ambulantné pracoviská, bola vybudovaná nová plynová kotolňa, vzduchotechnika rekonštruovaných častí nemocnice a z disponibilných zdrojov sa tiež zakúpili viaceré medicínske prístroje, informačné technológie a ďalšie potrebné zdravotnícke vybavenie. Všetky uvedené aktivity, ale aj mnohé ďalšie menšie rekonštrukcie priestorov, či modernizácie prístrojového vybavenia sa realizovali aj vďaka podstatnej pomoci zo strany mesta Brezno a Železiarní Podbrezová, a.s., aktívnych spoluzakladateľov nemocnice.

V ďalšom období chce vedenie nemocnice na tieto investičné aktivity nadviazať a pokračovať v rekonštrukcii ďalších nemocničných pracovísk a oddelení, ako i v modernizácii materiálno-technického vybavenia nemocnice. Nemenej dôležitým cieľom je aj naďalej a ešte vo väčšom rozsahu motivovať príslušnú zdravotnú, predovšetkým lekársku a sesterskú obec pre prácu v rozvíjajúcej sa nemocnici v krásnom prostredí Nízkych Tatier, snažiacej sa o dosiahnutie kvality európskeho štandardu.