Zrušenie zákazu návštev

Aktuality

Od 24.3.2023 sa ruší zákaz návštev, teda návštevy na oddeleniach sú povolené za nasledujúcich podmienok:

Základná informácia pre návštevy pacientov

 1. Návštevné hodiny lôžkových oddelení nemocnice sú počas pracovných dní od 15:00 do 17:00 hod. a počas víkendov a sviatkov od 13:00 do 15:00 hod. Návštevné hodiny je nevyhnutné dodržiavať! Riaditeľ nemocnice je oprávnený z objektívnych dôvodov (napr. chrípková epidémia) návštevy hospitalizovaných pacientov zakázať.
 2. Pacient prijíma návštevy vo vyhradenom priestore daného oddelenia alebo priamo na svojej izbe, ak tým nie je narušený jeho liečebný režim alebo liečebný režim ostatných pacientov. Návšteva pacienta  vo vnútorných priestoroch nemocnice súčasne viac ako dvoma osobami je zakázaná.
 3. Návštevy na izbe mimo návštevných hodín sú zakázané, okrem výnimočných prípadov (napr. rozlúčka príbuzných s umierajúcim pacientom). Návšteva pacienta mimo návštevných hodín však musí byť vždy povolená písomným súhlasom primára alebo ošetrujúceho lekára, ak sa na pracovisku nenachádzajú, písomným súhlasom službukonajúceho lekára.
 4. Návšteva sa nepovoľuje osobám s príznakmi akútneho respiračného ochorenia a osobám s teplotou.
 5. Návštevník je povinný dodržiavať zásady hygieny rúk umývaním mydlom a vodou alebo použitím alkoholového dezinfekčného prostriedku na ruky a dodržiavať zásady respiračnej hygieny (napr. zakrytie úst a nosa jednorazovými papierovými vreckovkami pri kašľaní alebo kýchaní, resp. kýchanie a kašľanie do ohnutého lakťa) a používať ochranné pomôcky podľa pokynov príslušného oddelenia.
 6. Pri návšteve pacienta vo vnútornom prostredí nemocnice si návštevník chráni dýchacie cesty rúškom/respirátorom podľa aktuálne platných predpisov.
 7. Primár, ošetrujúci alebo službukonajúci lekár je oprávnený návštevu ukončiť, ak návšteva narušuje liečebný režim navštíveného pacienta alebo ostatných pacientov. Primár, ošetrujúci alebo službukonajúci lekár je oprávnený pri návštevách pacientov dopredu vymedziť spôsob, dĺžku a počet návštev vzhľadom na ich zdravotný stav, ochorenie a jeho liečbu.
 8. Návšteva pacienta v izolácii, resp. vo zvýšeno-hygienickom režime prebieha len na izbe pacienta, so súhlasom primára, ošetrujúceho alebo službukonajúceho lekára; návšteva sa musí dopredu ohlásiť a počas návštevy sa musia dodržiavať pokyny zdravotníckeho personálu (respirátor, hygiena rúk, rukavice počas ošetrovania a pod.).
 9. Špecializované pracoviská ako sú napr. jednotky intenzívnej starostlivosti a oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny majú osobitný režim návštev – individuálne posúdenie primárom, ošetrujúcim alebo službukonajúcim lekárom vzhľadom na zdravotný stav pacienta.
 10. Ak príde pacient za účelom hospitalizácie na urgentný príjem v sprievode iných osôb (napr. príbuzných), tieto osoby ho po prevzatí na hospitalizáciu ďalej po nemocnici nesprevádzajú.
 11. Hygienické potreby alebo iné osobné veci je možné pacientovi doniesť, resp. od pacienta odniesť, počas návštevných hodín.
 12. Informácie o zdravotnom stave pacienta sa z dôvodu ochrany jeho osobných údajov podávajú osobe, ktorú si pacient písomne určil, resp. osobe, ktorá je k tomu oprávnená. Oprávnená osoba sa môže dopytovať na informácie o zdravotnom stave pacienta u primára alebo ošetrujúceho lekára počas pracovných dní v čase od 14:00 do 15:00 hod. V inom čase je poskytovanie informácii o zdravotnom stave pacienta možné len po vzájomnej dohode s primárom alebo ošetrujúcim lekárom. Pozor! Samotný príbuzenský vzťah neoprávňuje danú osobu k tomu, aby jej boli poskytnuté informácie o zdravotnom stave pacienta.
 13. Všetky osoby sú povinné správať sa pri návštevách slušne, zdvorilo a neagresívne. Upozorňujeme všetky agresívne osoby, že zdravotnícki pracovníci pri výkone svojho povolania sú v zmysle Trestného zákona chránené osoby a pri spáchaní trestného činu voči nim hrozí páchateľom vyššia trestná sadzba. Nemocnica nebude tolerovať nijaké verbálne alebo fyzické útoky agresívnych osôb na svojich zdravotníckych pracovníkov a svoj majetok.
 14. Agresívny návštevník bude za asistencie mestskej alebo štátnej polície z priestorov nemocnice vyvedený. Jeho správanie sa zachytené na nemocničných kamerách bude poskytnuté polícii!