Nulová tolerancia agresívneho správania voči nemocničnému personálu

Aktuality

V našej Nemocnici s poliklinikou Brezno, n.o. dlhodobo evidujeme rastúcu početnosť prípadov, kedy sú na náš urgentný príjem dovážaní pacienti pod vplyvom alkoholu a drog. Počas niektorých dní sa takýto pacienti nahromadia v ústavnej pohotovostnej službe aj štyria naraz, čo je už popri starostlivosti o iných urgentných pacientov, za hranicou únosnosti kapacít nášho urgentného príjmu. Ak majú byť títo pacienti umiestnení na psychiatriu, alebo  čakajú na výsledky diagnostických vyšetrení, ich vybavenie si vyžaduje dlhší čas. Pred umiestnením pacienta na psychiatriu sa musí zrealizovať interné vyšetrenie, resp. ak pacient nafúka nad 2 promile alkoholu, musí sa detoxikovať. Pacienta psychiatria neprevezme dovtedy, kým nenafúka pod 2 promile.

Spolupráca s  políciou pri riešení agresívnych pacientov funguje veľmi dobre. Niekedy sa pacienti po upozornení zo strany polície upokoja, inokedy sa však stáva, že po odchode polície pacienti znova reagujú agresívne a je potrebné privolať policajnú hliadku opäť. Polícia však tiež nemôže byť pri jednom pacientovi na našom urgentnom príjme niekoľko hodín, nakoľko to policajnej hliadke zamedzuje plnenie jej iných pracovných povinností.

Žiaľ, nemocničný personál je vystavený  verbálnym, ale aj fyzickým útokom na dennej báze. Kým pacienti prichádzajúci do našej nemocnice z iných regiónov vo všeobecnosti reagujú na nami poskytovanú zdravotnú starostlivosť pozitívne, zo strany niektorých obyvateľov nášho regiónu prevládajú práve negatívne reakcie, ktoré sú však zväčša po starostlivom vyhodnotení zo strany vedenia nemocnice neodôvodnené. Samozrejme nie vždy, ale vo väčšine prípadov.

Počas Dní mesta Brezna napríklad sestra nášho urgentného príjmu utŕžila zo strany agresívneho pacienta kopanec do tváre, zuby jej poranili peru, polovicu tváre mala niekoľko dní opuchnutú,  a tiež jej slzilo oko. Takéto chovanie je zo strany pacientov neprípustné a vedenie nemocnice ho nebude tolerovať.

Nemocničné sestry, ktoré poskytujú v nemocnici ošetrovateľskú starostlivosť, nie sú len nemocničné pracovníčky, ale aj niečie dcéry, manželky, mamy,  a niektoré už aj staré mamy. Aké je to zo strany opitých či zdrogovaných mladých ľudí nízke a nedôstojné, keď sú voči ním agresívni a privodia im dokonca zranenie.

Popri agresivite niektorých pacientov však nemocničný personál musí neraz poskytovať zdravotnú starostlivosť pacientom so závažným zdravotným stavom. Agresívny pacient tak blokuje prácu minimálne jedného až dvoch nemocničných pracovníkov, a niekedy aj privolanej policajnej hliadky.

Žiaľ, ďalšiu skupinu agresívnych pacientov predstavujú niektoré osoby pochádzajúce z marginalizovaných komunít, pri ktorých je výrazná miera predovšetkým slovnej agresivity. V prípade ich upozornenia na toto negatívne správanie, tieto osoby, prichádzajúce do nemocnice v sprievode viacerých osôb, potom na personál útočia, že sú ním diskriminovaní, čo samozrejme nie je pravda.

Vzhľadom na uvedené si dovoľujeme širokú verejnosť poprosiť, aby sa podnikli v našich komunitách potrebné kroky k tomu, aby sa zamedzilo užívaniu drog a opíjaniu sa, a to hlavne zo strany mladých ľudí. Každý, kto užíva drogy, alebo sa opíja, rozbíja svoju psychiku a spôsobuje si duševné, ale aj telesné ochorenia, pričom sa neraz mení z pokojného človeka na agresívneho. Ako tínedžer, dvadsať či tridsaťročný človek možno ešte negatívne dopady z dôvodu užívania drog, či nadmerného pitia alkoholu nevidí, avšak neskôr, sa neraz stáva psychiatrickým pacientom s depresiami, či rôznymi inými závažnými poruchami, ktoré mu znemožňujú viesť normálny život.

V dnešnej dobe sa mnohí ľudia domáhajú svojich práv, a to aj v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti. Čo je samozrejme v poriadku, avšak niektorí pritom vôbec neberú ohľad na zdravotníckych pracovníkov, že aj oni sú ľudia, a tiež majú svoje práva a potreby, a skutočne, neraz popri množstve vybavených pacientov, musia uniesť i agresívne správanie zo strany niektorých osôb.  Keď niektorému z našich zdravotníkov pacient hrubo vynadá, je pochopiteľné, že ťažko sa potom tento zdravotník usmieva na ďalších pacientov, ktorým poskytuje potrebnú starostlivosť, aj keď samozrejme profesionálny prístup si musí zachovať.

Žiaľ, v našej dnešnej spoločnosti sa neraz oháňajú svojimi právami najmä tí, ktorí netvoria nijaké hodnoty. Títo ľudia potom prácu tých, čo hodnoty tvoria, zväčša len kritizujú a znevažujú, pritom by dané činnosti ani nedokázali robiť. Sloboda a solidarita musia byť vždy v spoločnosti sprevádzané so zodpovednosťou za svoje konanie.

Vzhľadom na uvedené, všetky osoby s agresívnym správaním upozorňujeme, že v nemocnici platí pravidlo nulovej tolerancie agresívneho správania voči nemocničnému personálu.

Podľa § 139 ods. 1 písm. j) zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v platnom znení je zdravotnícky pracovník pri výkone zdravotníckeho povolania smerujúceho k záchrane života alebo ochrane zdravia chránenou osobou.

Ak niekto spácha trestný čin na chránenej osobe, je postihovaný v zmysle zákona prísnejšie, vyššími trestnými sadzbami.

Ku každej agresívnej osobe voči nemocničnému personálu bude bezodkladne privolaná polícia, ktorej budú odovzdané príslušné kamerové záznamy, nakoľko priestory nemocnice sú monitorované a napojené na pult centrálnej ochrany Policajného zboru.

Od nemocničného personálu je od vedenia nemocnice pravidelne vyžadované, aby personál nemocnice pristupoval k pacientom empaticky. O empatickocť voči nemocničnému personálu a o pochopenie neraz ich náročnej práce však chceme poprosiť aj širokú verejnosť. Nemocnica je tu predsa hlavne pre potreby regiónu, aby každému pacientovi poskytla všetko potrebné, čo je v jej objektívnych diagnostických a liečebných možnostiach. Každému pacientovi za slušný a empatický prístup voči nemocničnému personálu ďakujeme.

JUDr. Karol Vojtko, zástupca riaditeľa NsP Brezno, n.o.

(foto ilustračné, zdroj: internet)