zmluvy

Postup pri povinnostiach vyplývajúcich zo zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Informácie Zmluvy
  1. Táto smernica je vypracovaná z dôvodu povinností Nemocnice s poliklinikou Brezno, n.o. vyplývajúcich zo zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon č. 54/2019 Z.z.“) a povinnosti Nemocnice s poliklinikou Brezno, n.o. ako zamestnávateľa, ktorý zamestnáva viac ako 50 zamestnancov vypracovať vnútorný predpis a vytvoriť vnútorný mechanizmus vybavovania oznámení podľa predmetného zákona.
  2. Táto smernica upravuje postupy pri prijímaní, vybavovaní a evidovaní oznámení protispoločenskej činnosti v Nemocnici s poliklinikou Brezno, n.o., ako aj práva zamestnancov Nemocnice s poliklinikou Brezno, n.o. oznamovať protispoločenskú činnosť, o ktorej sa dozvedeli v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia, funkcie alebo v súvislosti s činnosťou vo verejnom záujme.