Predaj „starej nemocnice“

Ponuky nájmu a predaja majetku

Oznámenie o začatí ponukového konania na odpredaj nehnuteľného majetku
(Neprioritné nehnuteľnosti Starej nemocnice v Brezne na Rázusovej ulici)

č. 1/2021

Za účelom transparentnosti odpredaja nehnuteľného neprioritného prebytočného majetku Nemocnice s poliklinikou Brezno, n.o., nachádzajúceho sa v areáli Starej nemocnice v Brezne na Rázusovej ulici, na nemocničnom webovom sídle zverejňujeme nasledujúce oznámenie o začatí ponukového konania na odpredaj nehnuteľného majetku:

I. Identifikačné údaje odpredávajúceho vlastníka majetku:

Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
so sídlom Banisko 273/1, 977 01 Brezno
IČO: 31 908 969

zápis v Registri neziskových organizácií, registrový úrad: Okresný úrad Banská Bystrica,  registračné číslo: 14/2002

v mene ktorej koná Ing. Jaroslav Mačejovský, riaditeľ

DIČ: 2021607687, IČ DPH: SK2021607687
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., SWIFT: TATRSKBX, IBAN: SK20 1100 0000 0026 2077 8736
sekretariát: telefón: +421 48 2820 130, email: sekretariat@nspbr.sk

II. Identifikácia a zoznam nehnuteľného neprioritného prebytočného majetku Nemocnice s poliklinikou Brezno, n.o., nachádzajúceho sa v areáli Starej nemocnice v Brezne na Rázusovej ulici, ktorý je ponúkaný na predaj (ďalej aj len „odpredávaný majetok“):

 • pozemok C-KN parc. č. 3670/13, výmera: 504 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok umiestnený v zastavanom území obce, katastrálne územie: Brezno, zápis na LV č. 1432;
 • pozemok C-KN parc. č. 3676/1, výmera: 1933 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok umiestnený v zastavanom území obce, katastrálne územie: Brezno, zápis na LV č. 1432;
 • pozemok C-KN parc. č. 3676/3, výmera: 504 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok umiestnený v zastavanom území obce, katastrálne územie: Brezno, zápis na LV č. 1432;
 • pozemok C-KN parc. č. 3676/5, výmera: 39 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok umiestnený v zastavanom území obce, katastrálne územie: Brezno, zápis na LV č. 1432;
 • pozemok C-KN parc. č. 3676/6, výmera: 281 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok umiestnený v zastavanom území obce, katastrálne územie: Brezno, zápis na LV č. 1432;
 • pozemok C-KN parc. č. 3676/12, výmera: 6 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok umiestnený v zastavanom území obce, katastrálne územie: Brezno, zápis na LV č. 1432;
 • spoluvlastnícky podiel vo veľkosti: ¼ na pozemku E-KN parc. č. 161, výmera: 352 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok umiestnený v zastavanom území obce, katastrálne územie: Brezno, zápis na LV č. 5851;
 • stavba so súpis. č. 977, na parcele C-KN 3676/3, druh stavby: budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia, popis stavby: dolieč. oddelenie, stavba postavená na zemskom povrchu, katastrálne územie: Brezno, zápis na LV č. 1432;
 • stavba so súpis. č. 2362, na parcele C-KN 3676/6, druh stavby: budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia, popis stavby: budova býv. PAZS, stavba postavená na zemskom povrchu, katastrálne územie: Brezno, zápis na LV č. 1432;
 • stavba so súpis. č. 2366, na parcele C-KN 3670/12, druh stavby: iná budova, popis stavby: vrátnica-garáž, stavba postavená na zemskom povrchu, katastrálne územie: Brezno, zápis na LV č. 1432;

III. Spôsob zamýšľaného nakladania s majetkom

Odpredaj vyššie uvedeného majetku vcelku – uzatvorenie kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom po schválení odpredaja správnou radou nemocnice.

IV. Lehota na predloženie ponúk záujemcov

Od 29. júna 2021 do 13. júla 2021 12:00 hod. (písomné ponuky už musia byť doručené do podateľne nemocnice).

V. Termín a miesto verejného otvárania obálok s ponukami

Dňa 13. júla 2021 o 13:00 hod. v zasadačke na 7. posch. polikliniky Nemocnice s poliklinikou Brezno, n.o. (posledná miestnosť na konci chodby vpravo).

VI. Doplňujúce informácie

 1. Ponuky vyhodnocuje trojčlenná komisia, menovaná riaditeľom nemocnice, na verejnom otvorení obálok s ponukami, pričom jediným kritériom pre úspešnosť záujemcu o uzatvorenie kúpnej zmluvy na kúpu vyššie uvedeného odpredávaného majetku je najvyššia ponúkaná celková kúpna cena za všetok odpredávaný  majetok spolu.
 2. V prípade, ak bude niektorým záujemcom za celý odpredávaný majetok spolu ponúknutá celková kúpna cena nižšia ako suma 503 000,00 eur (slovom: päťstotritisíc eur, ďalej aj len „minimálna celková kúpna cena odpredávaného majetku“), ktorá predstavuje súčet všeobecnej hodnoty všetkého odpredávaného majetku, určenej znaleckým posudkom, ktorý je prílohou tohto oznámenia, takáto ponuka bude bez ďalšieho vyhodnotená ako neúspešná.
 3. Víťazný záujemca o odkúpenie odpredávaného majetku bude ten, ktorý ponúkol vo svojej písomnej včas doručenej ponuke, obsahujúcej všetky náležitosti uvedené v bodoch 6, 10 a 12 týchto doplňujúcich informácií, najvyššiu celkovú kúpnu cenu za všetok odpredávaný majetok, a zároveň táto ponúkaná celková kúpna cena spolu za všetok odpredávaný majetok je vyššia ako suma minimálnej celkovej kúpnej ceny odpredávaného majetku. Ak záujemca vo svojej ponuke nesplní všetky náležitosti uvedené v bodoch 6, 10 a 12 týchto doplňujúcich informácií, jeho ponuka bude bez ďalšieho vyhodnotená ako neúspešná.
 4. V prípade, že najvyššiu celkovú kúpnu cenu za všetok odpredávaný majetok ponúknu viacerí záujemcovia, toto ponukové konanie na odpredaj majetku sa zopakuje za rovnakých podmienok.
 5. V prípade, že nijaký záujemca nepredloží ponuku podľa tohto ponukového konania, resp. ak všetky ponuky budú vyhodnotené ako neúspešné, toto ponukové konanie na odpredaj majetku sa zopakuje za rovnakých podmienok, avšak minimálna celková kúpna cena odpredávaného majetku a na ňu nadväzujúce položky podľa bodu 6 týchto doplňujúcich informácií sa znižujú o 10%.
 6. Odpredávaný majetok sa predáva len ako celok (nie po častiach), preto aj ponúkaná celková kúpna cena musí byť uvedená ako jedna suma za celý odpredávaný majetok. Zároveň táto ponúkaná celková kúpna cena musí byť rozpoložkovaná, aká časť z nej pripadá na tú ktorú konkrétnu odpredávanú nehnuteľnosť. Každá časť celkovej kúpnej ceny tej ktorej konkrétnej odpredávanej nehnuteľnosti nesmie byť nižšia ako je jej všeobecná hodnota určená znaleckým posudkom, ktorý je prílohou tohto oznámenia.
 7. Uzavretie kúpnej zmluvy na odpredávaný majetok s víťazným záujemcom schvaľuje správna rada nemocnice nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov správnej rady nemocnice. Hlasovanie správnej rady nemocnice o schválení predaja odpredávaného majetku sa uskutoční najneskôr do 27. júla 2021.
 8. V prípade, ak správna rada nemocnice predaj odpredávaného majetku neschváli, víťaznému záujemcovi nárok na uzatvorenie kúpnej zmluvy na kúpu odpredávaného majetku zaniká, o čom bude riadne vyrozumený prostredníctvom jeho emailovej adresy uvedenej v jeho ponuke.
 9. V prípade, ak správna rada nemocnice predaj odpredávaného majetku schváli, víťaznému záujemcovi bude do tridsiatich dní, plynúcich od nasledujúceho dňa po schválení správnou radou nemocnice, predložená kúpna zmluva v štyroch rovnopisoch. Predmetnú kúpnu zmluvu je víťazný záujemca povinný podpísať bez zbytočného zdržania, jeden jej rovnopis si ponechať a ďalšie tri zaslať späť na adresu nemocnice. Nemocnica po doručení podpísaných troch rovnopisov kúpnej zmluvy, dva rovnopisy spolu s návrhom na vklad vlastníckych práv podá na príslušnom okresnom úrade, katastrálnom odbore. Celková kúpna cena odpredávaného majetku bude uhradená nemocnici v dvoch častiach, prvých 60% jej sumy do troch dní po uzatvorení kúpnej zmluvy a druhých 40% jej sumy do siedmich dní po doručení nemocnici rozhodnutia okresného úradu, katastrálneho odboru, ktorým sa vklad vlastníckych práv k predmetným nehnuteľnostiam na kupujúceho do katastra nehnuteľností povoľuje. O doručení tohto rozhodnutia nemocnici bude kupujúci riadne vyrozumený prostredníctvom jeho emailovej adresy uvedenej v jeho ponuke.
 10. V ponukách záujemcov o kúpu odpredávaného majetku je potrebné uviesť: identifikačné údaje záujemcu, vrátane emailu a tel. čísla,  identifikáciu odpredávaného majetku (buď vypísať všetky nehnuteľností odpredávaného majetku alebo stačí uviesť „odpredávaný majetok na základe oznámenia o odpredaji nehnuteľného majetku č. 1/2021“ a ponúkanú sumu celkovej kúpnej ceny v eurách za celý odpredávaný majetok, vrátane čiastkových súm kúpnej ceny pripadajúcich na tú ktorú konkrétnu odpredávanú nehnuteľnosť.
 11. Ďalšie nehnuteľnosti vo vlastníctve Nemocnice s poliklinikou Brezno, n.o., ktoré sa nachádzajú v areáli Starej nemocnice v Brezne na Rázusovej ulici a predstavujú nehnuteľný prioritný dočasne prebytočný majetok, ktorý je v súčasnosti podľa § 31a ods. 2 zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v platnom znení zakázané predať, ale je ho možné v súlade s § 100b ods. 9 a nasl. zákona č. 578/2004 Z.z. o  poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení prenajať, budú víťaznému záujemcovi, s ktorým bude uzatvorená kúpna zmluva, ponúknuté do prenájmu spôsobom uvedeným vo vyššie uvedenom zákone. Konkrétne ide o tieto nehnuteľnosti, ktoré sú prioritným dočasne prebytočným majetkom:
  • pozemok C-KN parc. č. 3670/12, výmera: 116 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok umiestnený v zastavanom území obce, katastrálne územie: Brezno, zápis na LV č. 1432;
  • pozemok C-KN parc. č. 3676/7, výmera: 748 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok umiestnený v zastavanom území obce, katastrálne územie: Brezno, zápis na LV č. 1432;
  • pozemok C-KN parc. č. 3676/9, výmera: 558 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok umiestnený v zastavanom území obce, katastrálne územie: Brezno, zápis na LV č. 1432;
  • stavba so súpis. č. 2360, na parcele C-KN 3676/5, druh stavby: samostatne stojaca garáž, popis stavby: garáž, stavba postavená na zemskom povrchu, katastrálne územie: Brezno, zápis na LV č. 1432;
  • stavba so súpis. č. 2361, na parcele C-KN 3676/10, druh stavby: budova technickej vybavenosti sídla, popis stavby: kotolňa, stavba postavená na zemskom povrchu, katastrálne územie: Brezno, zápis na LV č. 1432;
 12. Ponuky sa zasielajú na adresu: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o., Banisko 273/1, 977 01 Brezno a na obálku sa viditeľne napíšte „Neotvárať! – ponuka na kúpu – Stará nemocnica“.
 13. Nemocnica si vyhradzuje právo neuzatvoriť kúpnu zmluvu.
 14. Záujemcovia si môžu dohodnúť obhliadku odpredávaného majetku prostredníctvom emailu: ptu@nspbr.sk.
 15. Každý záujemca svojim zapojením sa do tohto ponukového konania na odpredaj majetku, akceptuje jeho v tomto oznámení uvedené podmienky, vrátane podmienok vzťahujúcich sa na kúpnu zmluvu.
 16. Výsledok tohto ponukového konania na odpredaj majetku bude každému záujemcovi oznámený písomne na jeho emailovú adresu uvedenú v jeho ponuke najneskôr do 20. júla 2021.