Oznámenie o výbere záujemcov o uzavretie nájomnej zmluvy

Ponuky nájmu a predaja majetku

V súlade so zákonom č. 4/2018 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z.z.
o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zákon“) na nemocničnom webovom sídle zverejňujeme nasledujúce oznámenie o výbere záujemcov o uzatvorenie nájomnej zmluvy, ktorej predmetom je nižšie uvedený nemocničný nehnuteľný dočasne prebytočný prioritný majetok