Technické vybavenie pre záchrannú zdravotnú službu NsP Brezno, n.o.

IROP

Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. realizuje nasledovný projekt:

Názov projektu: Technické vybavenie pre záchrannú zdravotnú službu NsP Brezno, n.o.

Popis cieľa projektu: Cieľom projektu je naplnenie merateľných ukazovateľov projektu definovaných v prílohe č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia merateľného ukazovateľa, buď k dátumu ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu, alebo po ukončení realizácie hlavných aktivít projektu a ich následné udržanie počas doby udržateľnosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými v článku 71 všeobecného nariadenia a v zmluve o poskytnutí NFP.

Cieľ projektu:

Technickým vybavením pre záchrannú zdravotnú službu NsP Brezno, n.o. posilniť počas pandémie COVID-19 kapacity NsP Brezno, n.o. a ochrániť verejné zdravie.

Výsledky projektu:

Nenávratný finančný príspevok bude účelovo vynaložený na posilnenie technického vybavenia pre záchrannú zdravotnú službu NsP Brezno, n.o zameraný na riešenie mimoriadnej situácie súvisiacej so šírením pandémie COVID-19.

Realizáciou projektu sa zabezpečí pripravenosť zdravotníckeho zariadenia NsP Brezno, n.o. na pandémiu akútnych respiračných ochorení, eliminuje sa zdravotná a ekonomická záťaž obyvateľstva regiónu Brezno, prispeje sa k plynulému chodu hospodárstva a verejného života v príprave na pandémiu a v čase vyhlásenej pandémie.

Kvalitatívnu úroveň výstupov deklarujú merateľné ukazovatele, ktoré komplexne vyjadrujú výsledky po realizácii projektu:

Sanitky a vozidlá zakúpené na účely núdzovej reakcie: 6 vozidiel

Finančná podpora z EÚ:

Projekt je finančne podporený Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (percento financovania 85%), štátneho rozpočtu SR (percento financovania 10%) a spolufinancovaný z vlastných zdrojov NsP Brezno, n.o. (percento financovania 5%).

Dátum začatia realizácie projektu: 11/2022

Dátum ukončenia realizácie projektu: 10/2023

Maximálna výška celkových oprávnených výdavkov: 975 124,08 EUR

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku: 926 367,88 EUR

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov: 48 756,20 EUR