Odvolanie verejného prísľubu

Aktuality

Odvolanie Verejného prísľubu o poskytnutí stabilizačného príspevku zo dňa 08.12.2022 v znení jeho aktualizácie zo dňa 14.12.2022

daného podľa ustanovenia § 850 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Verejný prísľub“)

Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o., so sídlom Banisko 273/1, 977 01 Brezno, IČO: 31 908 969, zápis v Registri mimovládnych neziskových organizácií vedenom Ministerstvom vnútra SR, registrový úrad: Okresný úrad Banská Bystrica, registračné číslo: 14/2002, v mene ktorej koná Ing. Jaroslav Mačejovský, riaditeľ (ďalej len ako „Nemocnica“), týmto v súlade s článkom 5 bodom 5.3 Verejného prísľubu tento

Verejný prísľub s účinnosťou k 15.12.2022 odvoláva.