Zasadacia miestnosť

Aktuality Ponuky nájmu a predaja majetku

Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. sa počas 2. vlny epidémie COVID-19 nevenovala len poskytovaniu tak potrebnej zdravotnej starostlivosti, ale okrem iných svojich rekonštrukčných projektov prerobila aj svoju veľkú zasadačku na 1. poschodí polikliniky. Táto zasadačka má kapacitu 100 osôb a je plne prispôsobená obrazovo i zvukovo na rôzne prezentačné a prednáškové aktivity. Zasadačka bude slúžiť predovšetkým na prezentačné a vzdelávacie aktivity, vrátane veľkých nemocničných prevádzkových a odborných sedení. Nad rámec týchto aktivít je zasadačka ponúkaná do nájmu aj širokej verejnosti. Cena nájmu, vrátane všetkých súvisiacich nákladov s tým spojených, je 30,00 eur za každú začatú hodinu nájmu. Prenájom zasadačky si môžete dohodnúť na  ptu@nspbr.sk, 048 2820 211