Nové defibrilátory pre DZS

Aktuality IROP Zdravotnícke novinky

Nemocnica s poliklinikou Brezno n.o. zakúpila šesť nových automatických defibrilátorov AED do sanitných vozidiel dopravnej zdravotnej služby. Defibrilátory sú súčasťou obnovy prevádzky DZS, ktorou bolo zmodernizovanie dispečingu dopravy, ako aj nákup troch nových sanitných vozidiel dopravnej zdravotnej služby v minulom roku. Vybavenie sanitných vozidiel dopravnej zdravotnej služby defibrilátormi je dané vyhláškou a pravidelné školenie personálu na ich používanie je samozrejmosťou. Robíme všetko preto, aby sme zabezpečili komfortnú prepravu pacientov regiónu Brezno z vyšetrenia a na vyšetrenie. Zároveň však chceme, aby bol transport bezpečný a vytvárame k tomu všetky podmienky.

Jeden defibrilátor bol zakúpený aj do do vestibulu polikliniky, kde bude pre prípad núdze slúžiť návštevníkom ambulancií. Následne prebehlo aj zaškolenie nezdravotníckeho personálu, aby vedeli v prípade núdze použiť tento život zachraňujúci prístroj.

Automatické externé defibrilátory boli obstarané v rámci projektu s názvom Efektívna reakcia na pandémiu COVID-19 v NsP Brezno, n.o.,s kódom projektu v ITMS2014+302021AYJ2, ktorý je finančne podporený Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (percento spolufinancovania 95%) a spolufinancovaný z vlastných zdrojov NsP Brezno, n.o. (percento spolufinancovania 5%).