OKL – pracovisko klinickej biochémie

O nás

Vyšetrili vyše 800 pacientov na vitamín D a len 10 percent z nich malo hladiny tohto hormónu v norme. Článok bol pripravený redakciou My Horehronie dňa 2.7.2019.

Milí čitatelia, prinášame vám sériu článkov, v ktorých postupne predstavujeme jednotlivé oddelenia Nemocnice s poliklinikou v Brezne. Pokračujeme pracoviskom klinickej biochémie, kde ako jedni z mála na Slovensku vedia presne určiť hladinu vybraných antibiotík, ktoré majú závažné vedľajšie účinky na organizmus, ak sa ordinujú bez kontroly hladiny laboratórnym vyšetrením.

BREZNO. Klinická biochémia je medicínsky odbor, ktorý patrí medzi spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky zdravotníckej starostlivosti, tzv. SVaLZ-y.

Poskytujú nepretržitú 24-hodinovú prevádzku 7 dní v týždni

Pracovisko klinickej biochémie pod vedením Ľubomíra Kónyu zabezpečuje laboratórne vyšetrenia pre všetky lôžkové oddelenia a ambulancie nemocnice, ako aj pre súkromné ambulancie v okrese Brezno, ktoré majú o spoluprácu záujem. „Poskytujeme nepretržitú 24-hodinovú prevádzku 7 dní v týždni. Náplňou tohto odboru je sledovanie metabolických pochodov v organizme, a to počas zdravia aj počas choroby. Ak je pacient zdravý, laboratórne vyšetrenia sú súčasťou preventívnych prehliadok. Ak je chorý, pomáhajú pri diagnostike a sledovaní priebehu ochorenia, pri určení rozsahu poškodenia organizmu, pri stanovení prognózy a kontrole úspešnosti liečby,“ vysvetlil Ľubomír Kónya.

Vyšetrenia stanovujú v biologickom materiáli ako krv,  plazma, moč…

Podľa slov zástupcu primára, pracovisko klinickej biochémie v breznianskej nemocnici je vybavené modernou prístrojovou technikou – biochemické a imunochemické analyzátory, analyzátor krvných plynov, mikroskopická technika a ďalšie laboratórne vybavenie. „Našou úlohou je poskytnúť čo najširšie spektrum základných rutinných i špecializovaných biochemických a imunologických vyšetrení, ktoré lekárom pomáhajú v diagnostike ochorení. Vyšetrenia stanovujeme v biologickom materiáli: krv, sérum, plazma, moč, likvor, punktáty a stolica. Väčšina z nich je k dispozícii denne, niektoré špeciálne robíme  1- až 2-krát do týždňa. Dôvodom je predovšetkým finančná náročnosť týchto špeciálnych analýz a tiež efektívnosť využitia prístrojovej techniky.“

Pacienta liečia pod kontrolou a nie „naslepo“

Na pracovisku vykonávajú napríklad testy na funkciu obličiek, pečene, pankreasu, vyšetrujú hladiny minerálov, hormónov endokrinného systému, reprodukčných hormónov, zápalové parametre. „Pomáhame v akútnej diagnostike náhlych ochorení srdca, v diagnostike nádorových ochorení, diabetu a mnohých ďalších. Vykonávame laboratórne vyšetrenia, ktoré sú súčasťou preventívnych prehliadok zdravých ľudí, tehotných žien, u chronicky chorých sú to pravidelné kontroly dialyzovaných pacientov, diabetikov, pacientov s ochorením štítnej žľazy, s alergickými ochoreniami atď.,“ uviedol Ľubomír Kónya. Ako pokračoval, skríningovo vyšetrujú moč na prítomnosť niektorých drog a liečiv, pretože zneužívanie návykových látok mladými ľuďmi je častejšie, než by sa predpokladalo. „Ako jedno z mála pracovísk na Slovensku vieme presne určiť hladinu vybraných antibiotík, ktoré majú závažné vedľajšie účinky na organizmus, ak sa ordinujú bez kontroly hladiny laboratórnym vyšetrením. Preto kontrolou ich terapeutických hladín v krvi pomáhame ošetrujúcemu lekárovi pri lôžku nastaviť každému pacientovi správnu dávku antibiotika tak, aby jeho hladina bola dostatočne účinná, ale s minimálnym nežiadúcim účinkom na iné orgány. Pacienta tak liečime pod kontrolou a nie „naslepo“. Obrovskou výhodou je, že to vieme realizovať na našom pracovisku v Brezne a nemusíme vzorky krvi posielať do laboratória v inom okrese. Naši ošetrujúci lekári majú výsledok hladiny antibiotika k dispozícii vo veľmi krátkom čase.“

Väčšina populácie má nízke hladiny vitamínu D v krvi

V poslednom čase zaviedli napr. vyšetrenie vitamínu D. „ Ako vieme, tento hormón má okrem riadenia metabolizmu vápnika a fosforu v organizme aj ďalšie vynikajúce vlastnosti – je kardioprotektívny (chráni srdce), pozitívne ovplyvňuje imunitný systém a okrem iného sa skúma aj jeho protinádorový účinok. Väčšina európskej populácie, vrátane tej slovenskej, má nízke hladiny vitamínu D v krvi, čo je dané nedostatočnou expozíciou slnečnému žiareniu, ale aj neprimeraným používaním opaľovacích krémov s vysokým ochranným faktorom proti UV-žiareniu. Za necelé tri mesiace sme vyšetrili v našom laboratóriu vyše 800 pacientov na vitamín D a len 10% z nich malo hladiny tohto hormónu v norme,“ vysvetlil primár Kónya.

Svoju prácu robia radi a vedia kvalifikovane pomôcť

Na pracovisku pracujú skúsení zamestnanci, mnohí s 30- až 40-ročnou praxou, ktorí robia svoju prácu radi a vedia kvalifikovane pomôcť. Podľa slov Ľubomíra Kónyu, podieľajú sa na metodickom vedení prípravy vyšetrovaných osôb, spôsobe odberu a prepravy biologického materiálu, jeho spracovaní a interpretácii výsledkov. V prípade záujmu poskytujú konzultačnú činnosť.

   Lekár oddelenia, klinický biochemik, pomáha pri diagnostike pacientov s rozvratom vnútorného prostredia, v sepse alebo napr. pri diferenciálnej diagnostike punktátov. „Punktát je patologicky zmenená tekutina (výpotok), ktorá sa odoberie najčastejšie z hrudnej alebo brušnej dutiny, a to pri zápalových alebo nádorových ochoreniach rôznych orgánov alebo pri zlyhávaní srdca. Podrobným rozborom lekár-biochemik určí, o aký typ výpotku ide, a tým ovplyvňuje ďalší diagnostický a terapeutický postup.“

Problémom je politika zdravotných poisťovní

Na pracovisku vykonajú približne 580 000 vyšetrení ročne, z toho vyše 130 000 spracujú v pohotovostných službách.

Do budúcna uvažujú o rozšírení diagnostiky nádorových ochorení, srdcového zlyhávania, o zautomatizovaní vyšetrenia močového sedimentu, ale aj o zavedení vyšetrovania autoprotilátok, ktoré sú prítomné u autoimunitných chorôb. „Problém pre nás je politika zdravotných poisťovní, ktoré nás limitujú, to znamená, že za poskytnuté laboratórne výkony nám uhradia iba časť vynaložených nákladov, nikdy nie všetky. To spomaľuje, niekedy až znemožňuje, proces zavádzania nových laboratórnych vyšetrení do praxe tak, ako by sme si sami predstavovali pri poskytovaní služby ošetrujúcim lekárom, pretože laboratórna diagnostika na špičkovej úrovni nie je lacná záležitosť,“ uzavrel primár Kónya.

MONIKA DOLŇANOVÁ