Výzva na predkladanie ponúk – stavebný dozor

Verejné obstarávania Zmluvy

Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.  vyhlasuje verejné obstarávanie na zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s názvom „Stavebný dozor“.