Informácie pre návštevy pacientov

Aktuality

Režim návštev od 3.6.2021

  1. Návštevy pacientov sú povolené počas návštevných hodín lôžkových oddelení nemocnice, t.j. od 15:00 do 17:00 hod. počas pracovných dní a od 13:00 do 15:00 hod. počas víkendov a sviatkov podľa aktuálne platných výnimiek.
Návštevy povolené bez výnimiek, a to aj ku COVID-19 pozitívnym pacientomK umierajúcim a ťažko chorým pacientom
Kňaz za účelom podávania sviatosti pomazania
Výnimky zo zákazu návštev I. až IV. stupeň varovania Covid automatu (ružová, červená, bordová a čierna)Uplynutie > 14 dní od zaočkovania mRNA vakcínou (Pfizer/BioNTech, Moderna)
Uplynutie > 4 týždňov od zaočkovania vektorovou vakcínou (AstraZeneca, Johnson & Johnson
Uplynutie > 14 dní po 1. zaočkovaní ak zaočkovanie prebehlo < 180 dní po prekonaní COVID -19
Prekonaní  COVID – 19 pred < 180 dňami
RT-PCR alebo LAMP test nie starší ako 72 hodínAntigénový test nie starší ako 24 hodín

2. Návštevy COVID-19 pozitívnych pacientov sú povolené len k umierajúcim a ťažko chorým (len na základe výnimky od lekára).

3. Pacient má právo na prítomnosť:

  • Sprievodcu pri pôrode a popôrodnej starostlivosti (na základe antigénového testu alebo výnimiek uvedených vyššie);
  • Osoby pre sprevádzanie pacienta pri prepustení z nemocnice;
  • Osoby u pacienta s poruchou duševného zdravia s autizmom;
  • Sprievod detského pacienta;

4. Návšteva sa nepovoľuje osobám:

  • chorým alebo podozrivým z ochorenia COVID-19 a osobám podliehajúcim karanténnym opatreniam v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo s cestovateľskou anamnézou;
  • s príznakmi akútneho respiračného ochorenia a osobám s teplotou;
  • osobám, ktoré nepodliehajú výnimkám v prípade ak je okres Brezno v I. až IV. stupni varovania podľa COVID automatu (ružová, červená, bordová a čierna);

5. Pri návšteve pacienta vo vnútornom prostredí nemocnice si návštevník chráni dýchacie cesty rúškom/respirátorom podľa aktuálne platných predpisov.

6. Návštevník je povinný dodržiavať zásady hygieny rúk umývaním mydlom a vodou počas najmenej 40 sekúnd alebo použitím alkoholového dezinfekčného prostriedku na ruky najmenej 20 sekúnd a dodržiavať zásady respiračnej hygieny (napr. zakrytie úst a nosa jednorázovými papierovými vreckovkami pri kašľaní alebo kýchaní, resp. kýchanie a kašľanie do ohnutého lakťa) a používať ochranné pomôcky podľa pokynov príslušného oddelenia.

7. V prípade zistenia teploty > 37 °C, alebo iných príznakov akútneho respiračného ochorenia bezodkladne opustiť nemocnicu, a ak je to potrebné, vyhľadať zdravotnú starostlivosť.

8. Každý návštevník je povinný pravdivo vyplniť tlačivo: Dotazník a čestné vyhlásenie pre návštevníkov pacientov (pandémia COVID-19).

9. V rovnakom čase je možné pripustiť návštevu maximálne dvoch osôb u daného pacienta, návšteva je obmedzená na 20 minút ak nie je dohodnuté inak.

10. Pohyb pacienta je obmedzený len na oddelenie, kde je návšteva realizovaná a len na návštevu jedného konkrétneho pacienta, pre ktorú bola návšteva povolená.

11. Návštevy mimo návštevných hodín pustí vrátnik len po telefonickom povolení od príslušného slúžiaceho/ošetrujúceho lekára.

12. Výnimky z týchto obmedzení môže vo výnimočných prípadoch hodných osobitného zreteľa, ak je možné zachovať platné epidemiologické predpisy, písomne udeliť primár daného oddelenia, alebo jeho zástupca.