Rokovanie o kategorizácii pokračuje

O nás

Dnes 24.1.2024 sa na pôde Ministerstva zdravotníctva SR uskutočnilo rokovanie o kategorizácii našej nemocnice ohľadom preradenia do II. kategórie. Za našu nemocnicu sa zúčastnilo vedenie nemocnice v zastúpení riaditeľa nemocnice Jaroslava Mačejovského, námestníčky liečebno-preventívnej starostlivosti Edity Niklovej a zástupcu riaditeľa a právnika Karola Vojtka. Za nemocnicu sa zúčastnil aj primátor mesta Brezno a predseda správnej rady Tomáš Abel, generálny riaditeľ Železiarní Podbrezová, a.s. a člen správnej rady Vladimír Soták a predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter s podpredsedom Petrom Juhászom. Rokovania sa zúčastnilo viacero zástupcov Ministerstva zdravotníctva na čele s pani ministerkou Zuzanou Dolinkovou.

Naša nemocnica už viac ako jeden rok intenzívne požaduje svoje prekategorizovanie do II. úrovne nemocníc. S týmto cieľom boli zo strany vedenia nemocnice a jej partnerov realizované viaceré rokovania, či už na pôde nemocnice, a či MZSR s predstaviteľmi bývalej i súčasnej vlády SR.

Cieľom týchto aktivít je zachovanie súčasného portfólia poskytovaných zdravotných výkonov, ako i zabezpečenie rozvoja nemocnice do ďalších rokov. Teda to, aby bola aj naďalej zabezpečená aspoň súčasná dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov nášho regiónu. Okrem iného za zachovanie našej nemocnice v doterajšom rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti sa realizovala minulý rok aj petícia, ktorú podporilo niekoľko desiatok tisíc obyvateľov nielen nášho regiónu.

Hlavným dôvodom našej požiadavky o zaradenie medzi nemocnice II. úrovne je faktor geografickej dostupnosti reprezentovaný časom dojazdu do nemocnice II. úrovne. Ustanovenie § 8 ods. 8 Zákona o kategorizácii uvádza:

„Ak by sieť nemocníc II. úrovne vytvorená podľa odsekov 5 až 7 viedla k tomu, že by čas dojazdu pre niektorý okres presiahol 45 minút, tak sa do siete nemocníc II. úrovne zaradí aj nemocnica, ktorá má počet poistencov v spádovom území menej ako 75 000 poistencov a ktorej zaradením klesne čas dojazdu v tomto okrese pod 45 minút.“

Inštitút zdravotných analýz MZSR celkom nepravdivo a nesprávne stanovil geografickú dostupnosť nášho okresu na 34,84 min. Reálna situácia na území našej spádovej oblasti je taká, že okres Brezno má 30 obcí, z ktorých až 17 má pri ideálnych dopravných podmienkach čas dojazdu do nemocnice II. alebo vyššej úrovne, ak by naša nemocnica nebola nemocnicou II. úrovne, cez 45 minút. Avšak v niektorých prípadoch až cez 1 hod.  Ide o absolútnu väčšinu územia okresu Brezno, ktorý patrí medzi najväčšie na Slovensku. Ak sú však cestné podmienky horšie, napr. pre opravy ciest, zlú poveternostnú situáciu, zimné obdobie, havárie na cestách a pod., vyššie uvedené časy dojazdu sú podstatne dlhšie.

Na základe uvedeného sme presvedčení, že Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. má byť zaradená do II. úrovne nemocníc priamo podľa predmetnej legislatívy a tomu uspôsobené by mali byť aj prípadné nám stanovené podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti, čo intenzívne argumentujeme aj s MZSR.

Veríme, že súčasné vedenie MZSR vo veci našej kategorizácie zjedná nápravu. Zo strany vedenia nemocnice a jej partnerov budú vyvíjané aj naďalej všetky potrebné kroky, kým sa tak nestane. Záleží nám na tom, aby naša nemocnica slúžila pacientom – obyvateľom nášho regiónu nielen dnes, ale aj za päť, desať, či dvadsať rokov.