Rozhovor s našou epidemiologičkou o COVID-19

Covid-19

Infekcia koronavírusom sa zisťuje výterom z nosa a dutiny ústnej, kedy sa dokazuje priamo vírus vo vzorke

Najsilnejšou témou vo všetkých médiách je jednoznačne koronavírus. Čo to vôbec je, ako sa prenáša, vyšetruje, ako sa proti nemu brániť a aké sú jeho hlavné príznaky, v rozhovore vysvetľuje vedúca lekárka pracoviska klinickej mikrobiológie, nemocničná epidemiologička Nemocnice s poliklinikou v Brezne Zuzana Kónyová.

Celý svet žije témou COVID-19. Môžem vás poprosiť na zopakovanie, čo je to koronavírus a ako sa prenáša?

– Koronavírusy spôsobujú prevažne infekcie horných ciest dýchacích. Sú druhou najčastejšou príčinou nádchy, v populácii sú bežne rozšírené. Infekcie dolných ciest dýchacích vyvoláva skupina betakoronavírusov, ktoré majú zvierací pôvod. V minulosti spôsobili lokálne epidémie SARS (v Číne) a MERS (v Saudskej Arábii). Nový koronavírus, ktorý bol prvýkrát izolovaný v roku 2019 v Číne, v meste Wuchan, je blízky príbuzný vírusu SARS, a preto bol aj pomenovaný SARS-CoV-2. Ochorenie, ktoré vyvoláva, dostalo názov COVID-19. Môže prebiehať úplne bezpríznakovo, alebo sa prejaví nádchou, kašľom, horúčkou, únavou, bolesťami celého tela a v tých najťažších prípadoch ťažkým vírusovým obojstranným zápalom pľúc. Koronavírus SARS-CoV-2 sa prenáša aerosólom a kvapôčkovou infekciou (napr. pri kašľaní, kýchnutí) a kontaktom (napr. z kontaminovaných predmetov, podaním rúk) pri nedodržaní hygieny rúk. Vírus prežíva v prostredí niekoľko hodín až dní, v závislosti od typu povrchu a vonkajších podmienok. Vstupnou bránou je sliznica dýchacích ciest, dutina ústna a očné spojovky.

Inkubačná doba po vypuknutie klinických príznakov infekcie dýchacích ciest je 2 až 14 dní, priemerne 5 – 6 dní od infekcie. V prípade kontaktu je potrebné karanténne opatrenia dodržiavať celých 14 dní.

Prístroj na kultivačné vyšetrenie hemokultúr

Akým vyšetrením sa koronavírus zisťuje?

– Infekcia koronavírusom sa zisťuje výterom z nosa a dutiny ústnej, kedy sa dokazuje priamo vírus vo vzorke. Ide o vyšetrenie dôkazu nukleovej kyseliny (PCR). V neskorších fázach ochorenia a tiež po prekonaní infekcie je možný dôkaz z krvi, kedy sa zisťuje prítomnosť protilátok. Vyšetrenie sa má vykonávať len na odporúčanie epidemiológa, nie je dôvod na plošné vyšetrovanie, pretože ak je negatívne, ešte to neznamená, že človek nie je infikovaný. Častokrát sú výsledky pozitívne až na konci inkubačnej doby, t. j. na 14 deň. Preto je také dôležité dodržať karanténu v celej dĺžke 14 dní.

Čo nasleduje po odobratí vzorky?

– Vzorka sa transportuje do laboratórií v Banskej Bystrici, v Brezne sa vyšetrenie metódou PCR nevykonáva.

Vyšetrenie teda nie je možné v Brezne realizovať?

– V Brezne na to nemáme potrebné prístrojové vybavenie. Plánujeme v našom laboratóriu vykonávať stanovenie protilátok z krvi. Tiež existuje možnosť u nás vykonávať vyšetrenie antigénu vo výtere z nosa za použitia tzv. rýchlotestov, avšak tie majú nižšiu citlivosť v porovnaní s PCR, čiže môžu sa použiť len za určitých okolností a musia byť prekonzultované s lekárom klinickým mikrobiológom. Momentálne sa na našom trhu ešte nedajú kúpiť.

dočasné pracovisko mikrobiológie

Kde všade na Slovensku sa koronavírus vyšetruje?

– Situácia sa stále mení, momentálne vyšetrenie vykonáva Bratislava, Košice a Banská Bystrica. V pláne je vyšetrovanie rozšíriť aj na súkromné laboratóriá s potrebným vybavením tak, aby bolo možné vyšetrovať viac vzoriek denne.

Ako sú zamestnanci v laboratóriách chránení pri   skúmaní?

– Spracovanie materiálu sa vykonáva v špeciálnych bezpečnostných laminárnych boxoch, úroveň ochrany 2, za použitia štandardných osobných ochranných pomôcok.

Pracovníčky mikrobiológie

Na začiatku pandémie COVID-19 porovnávali s chrípkou. Môžete vysvetliť rozdiel medzi týmito dvoma vírusmi?

– Spôsob šírenia je rovnaký, problém je, že na koronavírus je vnímavá celá populácia, nielen jej časť, ako je to pri chrípke. Ak by neboli zavedené prísne opatrenia, došlo by k vypuknutiu choroby naraz u veľkého množstva ľudí a náš zdravotnícky systém v takomto prípade nedokáže zabezpečiť adekvátnu zdravotnú starostlivosť pre také veľké množstvo pacientov.

Podľa vášho názoru, ako sa brániť proti tomuto vírusu?

– Je potrebné, aby každý používal rúško. Ak ho používame všetci a je medzi nami nakazený človek, ale má rúško, nebude vírus šíriť ďalej. Nesmieme zabúdať, že nakazený človek nemusí mať žiadne príznaky ochorenia dýchacích ciest. Tiež treba minimalizovať sociálne kontakty a chrániť najrizikovejšiu časť populácie, čiže starších ľudí.

Čo by ste na záver odkázali čitateľom?

– Je dôležité, aby pacienti, ktorí sú podozriví na infekciu koronavírusom, nechodili do nemocnice osobne, mohlo by dôjsť k ohrozeniu zdravotníckeho personálu. Rovnako pacienti nesmú zatajiť dôležité informácie, pretože pri ošetrení napr. záchranármi či lekárom urgentného príjmu, bez použitia potrebných osobných ochranných pomôcok, ich vystavia riziku infekcie. Zdravotnícki pracovníci musia následne ísť do karantény, aby neohrozili iných pacientov. To sa už na Slovensku deje a pre nemocnice a záchrannú zdravotnú službu je už dnes veľmi ťažké zabezpečiť potrebnú zdravotnú starostlivosť v potrebnom rozsahu pre nedostatok kvalifikovaného personálu. Z tohto dôvodu žiadame pacientov, ktorí majú prejavy akútnej infekcie dýchacích ciest (teplota, nádcha, kašeľ, sťažené dýchanie a pod.) a zároveň boli v posledných 14 dňoch v oblasti s výskytom koronavírusu spôsobujúci COVID-19, boli v posledných 14 dňoch v kontakte s osobou, ktorá bola v zahraničí, alebo jej bola nariadená karanténa z dôvodu kontaktu s COVID-19, boli v kontakte s osobou, ktorá má potvrdený koronavírus spôsobujúci COVID-19, aby nechodili do nemocnice osobne. Je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára alebo epidemiológa RÚVZ v Banskej Bystrici, na čísle 0918 – 659 580. V prípade, ak pacient vyžaduje povinnú domácu 14-dňovú karanténu, je potrebné, aby telefonicky alebo e-mailom kontaktoval všeobecného lekára pre dospelých/pediatra ohľadom vystavenia PN-ky.

MONIKA DOLŇANOVÁ