OKL - úsek mikrobiológie

Vedúci pracovník pre SVaLZ: MUDr. Zuzana Kónyová

Telefón:048/ 2820 441 Vzdušné laboratórium

Fotogaléria tu

Dokumenty na stiahnutie:
Prehľady rezistencií na ATB - komunita 2.polrok 2016
Žiadanka na mikrobiologické vyšetrenie 1.1.2017
Príručka pre odber vzoriek na mikrobiologické vyšetrenie

Informácie:
Pracovná doba:
Pondelok – Piatok: 7:00 – 15:00
Sobota: 7:00 - 12:00
Počas sviatkov: informácia o pracovnej dobe na požiadanie

Lekár: MUDr. Zuzana Kónyová
atestácia: klinická mikrobiológia
č.t.: 048/2820 449

e-mail: konyova@nspbr.sk

Vedúci pracovník pre SVaLZ:
RNDr. Edita Niklová
atestácia: vyšetrovacie metódy v klinickej mikrobiológii
č.t.: 048/2820 352
e-mail: niklova@nspbr.sk

Zdravotnícke laborantky:
Janka Kovácsová - vedúca laborantka
Iveta Ďuricová
Janka Kovácsová
Gabriela Pauliaková
Andrea Škultétyová
Lívia Vetráková

Sanitárky:
Zdena Danieličová
Zuzana Plšková

Laboratórium: tel. 048/2820 441, 338
Denná miestnosť: tel. 048/2820 339

Úsek klinickej mikrobiológie NsP Brezno, n.o. zabezpečuje komplexnú laboratórnu diagnostiku ochorení mikrobiálnej etiológie pre ambulantných a hospitalizovaných pacientov štátnych i neštátnych zdravotníckych zariadení. Získané výsledky vyšetrení sú hodnotené špecialistami v odbore. Zaoberá sa:
- Diagnostikou ochorení spôsobených patogénnymi aeróbnymi a anaeróbnymi baktériami, vírusmi, mykotickými mikroorganizmami a parazitmi ako aj oportúnnymi patogénnymi mikroorganizmami, ktoré sa môžu uplatniť u pacientov s poruchami imunity.
- Dokazuje prítomnosť fyziologickej mikroflóry na koži a slizniciach človeka.
- Využíva možnosť priameho dôkazu etiologického agens v materiály na základe mikroskopického vyšetrenia, príp. dôkazu antigénov.
- Zisťuje citlivosť na antiinfekčné liečivá.
- Nepriamou diagnostikou ochorení, pričom využíva rôzne sérologické metódy dôkazu protilátok proti vírusom, baktériám a parazitom.
- Spolupracuje s ostatnými oddeleniami a medicínskymi odbormi – vyhľadávanie, prevencia, a posudzovanie chorôb mikrobiálnej etiológie.
- Poskytuje odborné konzultácie s odporúčaním antimikrobiálnej liečby podľa klinickej diagnózy a aktuálnych laboratórnych výsledkov. Ako podklad pre návrh terapie slúžia aktuálne mikrobiologické vyšetrenia s vyšetrením citlivosti izolovaných patogénov a prehľady rezistencie daného regiónu, nemocnice, príp. oddelenia.Zohľadňuje sa aj dostupnosť antiinfekčných liečiv .
- Podieľa sa na práci Komisie pre racionálnu antiinfekčnú liečbu a antibiotickú politiku (RALAP):
    - Monitoruje a analyzuje rezistenciu na antibiotiká a spotrebu antiinfekčných liekov v polročných intervaloch, v prípade potreby navrhuje opatrení
    - Zabezpečuje vzdelávanie zdravotníckeho personálu v problematike racionálnej antiinfekčnej liečby a prevencie výskytu multirezistentných nozokomiálnych kmeňov.
    - Kvalita diagnostickej činnosti je systematicky overovaná interným a externým národným aj medzinárodným systémom kvality (EHK) a pravidelne získava certifikáty od príslušných organizácií:
            - Národné referenčné centrum pre sledovanie rezistencie mikroorganizmov na antibiotiká ÚVZ SR v Bratislave,
            - Národné referenčné centrum pre salmonelózy UVZ SR v Bratislave,
            - Státní zdravotní ústav, AP OML v Prahe.

Zoznam ponúkaných vyšetrení:

BAKTERIOLÓGIA
kultivačné vyšetrenie výterov z horných ciest dýchacích (z tonzíl, nosa)
kultivačné vyšetrenie výterov spojivkového vaku
kultivačné vyšetrenie výterov z ucha
kultivačné a mikroskopické vyšetrenie spúta, bronchoalveolárnej laváže
kultivačné, príp. mikroskopické vyšetrenie gynekologického materiálu – výtery z uretry, pošvy, cervixu, stery z placenty, plodová voda, lochie, Bartholinyho žľazy ...
kultivačné vyšetrenie moču na kvantitatívnu bakteriúriu
kultivačné vyšetrenie výterov z konečníka u hnačkových ochorení, u kontaktov s hnačkovým ochorením a u evidovaných bacilonosičov
kultivačné a mikroskopické vyšetrenie hnisu a iného tekutého materiálu (z povrchových, hĺbkových a operačných rán, exsudáty, punktáty, empyémy a iné) na aeróbnu aj anaeróbnu kultiváciu
kultivačné vyšetrenie výterov z povrchových kožných defektov, vyšetrenie kanýl, katétrov a drénov
kultivačné a mikroskopické vyšetrenie krvi u septických stavov, aeróbne aj anaeróbne
kultivačné a mikroskopické vyšetrenie mozgomiešneho moku, aeróbne aj anaeróbne
kultivačné vyšetrenie vysokonáročných mikroorganizmov – anaeróby, Gardnerella vaginalis, Neisseria gonorrhoeae
okrem bežného antibiotikogramu, ponúkame rozšírenie vyšetrenia citlivosti o rezervné antibiotiká v prípade zistenia rezistencie izolovaného patogéna, alebo na požiadanie lekára
určenie citlivosti kmeňov izolovaných z biologického materiálu na antibiotiká (ATB) a chemoterapeutiká:
kvalitatívne – difúznou diskovou metódou
kvantitatívne – vyšetrenie MIC minimálna inhibičná koncentrácia) bežných a rezervných antibiotík v prípade rezistencie izolovaných mikroorganizmov alebo na požiadanie lekára  detekcia produkcie beta-laktamáz u vybraných bakteriálnych kmeňov
stanovenie antigénu Helicobacter pylori v stolici
stanovenie toxínu A a B Clostridium diffecile

PARAZITOLÓGIA
mikroskopické vyšetrenie stolice na prítomnosť črevných helmintov a protozoí
perianálne zlepy na prítomnosť vajíčok Enterobius vermicularis
kultivačné a mikroskopické vyšetrenie gynekologického materiálu na prítomnosť Trichomonas vaginalis(materiál odobratý priamo do transportnej pôdy)

IMUNOSÉROLOGIA – V sére pacienta dokazuje prítomnosť protilátok vzniknutých v dôsledku špecifickej imunity organizmu na vniknuté agens. Zabezpečuje laboratórnu diagnostiku ochorení vyvolaných baktériami, vírusmi a parazitmi:
reumatoidný faktor (LATEX): dôkaz antiimunoglobulínových protilátok, t.j. reumatoidného faktoru RF tzv. latex-fixačným testom
infekčná mononukleóza: IM-test
syfilis: RRR (rýchla reagínová reakcia) a TPHA (Treponema pallidum hemaglutinačný test)
toxoplazmóza: ELISA anti-Toxoplasma gondii IgM, IgG
borelióza: ELISA anti-Borrelia burgorferri IgM, IgG
Chlamydia trachomatis: ELISA IgA, IgG
Chlamydia pneumoniae: ELISA IgM, IgA
Mycoplasma pneumoniae: ELISA IgM, IgA
HIV: ELISA anti-HIV typ 1, 2, antigén HIV-1 p24
vírusová hepatitída typu A: ELISA anti-HAV total, ELISA anti-HAV IgM
vírusová hepatitída typu B: ELISA HBsAg, anti HBs, anti HBc total
vírusová hepatitída typu C: ELISA anti-HCV

Odporúčané odberové súpravy:

Bakteriológia:
sterilný tampón v plastovom obale alebo v transportnej pôde
uzavretá sterilná skúmavka, sterilná striekačka na odber tekutého materiálu
sterilná nádoba na odber spúta
hemokultivačné odberové nádoby (BACTEC) Plus Aerobic/F (aeróbna kultivácia, obsahuje absorbenty antibiotík); Plus Anaerobic/F (anaeróbna kultivácia); PEDS Plus/F (pre pediatrických pacientov)

Imunosérologia: skúmavky pre odber krvi - podľa počtu požadovaných vyšetrení prispôsobiť množstvo odobratej krvi (5-10ml)

Parazitológia: uzavreté nádoby (nemusia byť sterilné) a sklíčka s lepiacou páskou

Organizačné členenie práce:
Úsek klinickej bakteriológie
Úsek črevných nákaz a parazitológie
Úsek imunosérologie
Úsek testovania účinnosti antimikrobiálnych látok
Úsek prípravy kultivačných pôd a diagnostických médií
Úsek technických služieb